Access to Astronomical Catalogues

← Click to display the menu


keywords, author names, catalogues ... (or browse the list of catalogues)
 
 
III/207
MSC
Moscow Spectrophotometric Catalog (MSC) (Glushneva+ 1998) (223 stars)
(Soobshch. Shternberga 219, 3 (1980); Astron. Zh. 57, 1003 (1980) ; Trudy Shternberga 52, 182 (1982); 55, 84 (1983); 61, 272 (1989); 62, 119 (1991))
VizieR
Browse
FTP
Glushneva I.N. et al.
III/203
Emission Lines of the Planetary Nebulae (Kondrat'eva, 1979-1985) (38 PNe)
(Astron. Zh.56, 345 (1979); Astrofizika 22, 153 (1985))
VizieR
Browse
FTP
Kondratyeva L.N.
J/AZh/62/229
RATAN
Giant H II region Ratan-600 observations (Berlin+ 1985)
(Astron. Zh., 62, 229 (1985))
VizieR
Browse
FTP
Berlin A.B., Gol'nev V.Ya., Lipovka N.M., Nizhel'skij N.A., Spangenberg E.E.
VIII/49
Zel LPZ94
The Zelenchuk Surveys (Amirkhanyan+, 1989) (12551 sources)
(Soobshch. Spets. Astrof. Obs., 68, 14 (1991))
VizieR
Browse
FTP
Larianov M.G.
J/AZh/72/22
A 95 GHz Survey of Methanol Masers (Valtts+, 1995)
(Astron. Zh. 72, 22 (1995))
VizieR
Browse
FTP
Valtts I.E., Dzyura A.M., Kalenskii S.V., Slysh V.I., Bus R., Vinnberg A.
J/AZh/72/12
Spectroscopy of Sources from 87GB Catalog (Mingaliev+, 1995)
(Astron. Zh. 72, 12 (1995))
VizieR
Browse
FTP
Mingaliev M., Khabrakhmanov A.
J/AZh/71/762
Radio luminosities of 232 pulsars (Malov+, 1994)
(Astron. Zh. 71, 762 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Malov I.F., Malofeev V.M., Sen'e D.S.
J/AZh/71/717
Polarimetric Observations of BL Lac (Gagen-Torn+ 1994)
(Astron. Zh. 71, 717 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Gagen-Torn V.A., Marchenko S.G., Yurchenko A.V., Yakovleva V.A.
J/AZh/71/706
BV photometry of galactic nuclei (Silchenko, 1994)
(Astron. Zh. 71, 706 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Silchenko O.K.
J/AZh/71/684
Optical Identification of RC and UTRAO Catalogs (Soboleva+, 1994)
(Astron. Zh. 71, 684 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Soboleva N.S., Parijskij Yu.N., Naugolnaya M.N.
J/AZh/71/618
UBVJHKLM Photometry of Nova Cygni 1992 (Kolotilov+, 1994)
(Astron. Zh. 71, 618 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Kolotilov E.A., Nadzhip A.E., Shenavrin V.I., Yudin B.F.
J/AZh/71/588
Study of Two HgMn Stars (Zakharova, 1994)
(Astron. Zh. 71, 588 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Zakharova L.A.
J/AZh/71/572
Spectroscopic observations of V380 Ori (Shevchenko, 1994)
(Astron. Zh. 71, 572 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Shevchenko V. S.
J/AZh/71/468
Spectrophotometric Standards near the Pole (Tereshchenko, 1994)
(Astron. Zh. 71, 468 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Tereshchenko V.M.
J/AZh/71/37
Thermal Methanol from 33 Clouds at 48 GHz (Slysh+, 1994)
(Astron. Zh. 71, 37 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Slysh V.I., Bachiller R., Berulis I.I., Valtts I.E., Gomez-Gonzalez J., Kalenskii S.V.
J/AZh/71/352
Objects of 1988 Zenith Sky Survey (Verkhodanov, 1994)
(Astron. Zh. 71, 352 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Verkhodanov O.V.
J/AZh/71/200
Spectral Investigation of NGC 7469 (Doroshenko+, 1994)
(Astron. Zh. 71, 200 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Doroshenko V.T., Sergeev S. G., Chuvaev K. K.
J/AZh/71/189
Gas Kinematics from Halpha line in NGC 4151 (Sergeev, 1994)
(Astron. Zh. 71, 189 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Sergeev S.G.
J/AZh/71/110
Supernova Remnants at Meter Wavelengths (Kovalenko+ 1994)
(Astron. Zh. 71, 110 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Kovalenko A.V., Pynzar A.V., Udaltsov V.A.
VIII/49
Zel LPZ94
The Zelenchuk Surveys (Amirkhanyan+, 1989) (12551 sources)
(Soobshch. Spets. Astrof. Obs., 68, 14 (1991))
VizieR
Browse
FTP
Larianov M.G.
VII/213
HCG
Hickson's Compact groups of Galaxies (Hickson+ 1982-1994) (100 groups)
(Astrophys. J. 427, 684 (1994))
VizieR
Browse
FTP
Mendes de Oliveira C., Hickson P.
J/AZh/73/194
Circumstellar Disks of Ae/Be Herbig Stars (Grinin+ 1996)
(Astron. Zh. 73, 194 (1996))
VizieR
Browse
FTP
Grinin V.P., Rostopchina A.N.
J/AZh/72/864
Abundances in gamma Sge (Boyarchuk+, 1995)
(Astron. Zh. 72, 864 (1995))
VizieR
Browse
FTP
Boyarchuk A.A., Antipova L.I., Boyarchuk M.E., Savanov I.S.
J/AZh/72/855
Abundances in eta Psc (Antipova+, 1995)
(Astron. Zh. 72, 855 (1995))
VizieR
Browse
FTP
Antipova L.I., Berdyugina S.V., Savanov I.S.
J/AZh/72/80
Primary Spectrophotometric Standards (Mironov+, 1995)
(Astron. Zh. 72, 80 (1995))
VizieR
Browse
FTP
Mironov A.V., Moshkalev V.G.
J/AZh/72/613
Optical identification of radio sources (Kopylov+, 1995)
(Astron. Zh. 72, 613 (1995))
VizieR
Browse
FTP
Kopylov A.I., Goss V.M., Parijskij Yu.N., Soboleva N.S., Zhelenkova O.P., Tempirova A.V., Vitkovskii V.V., Naugolnaya M.N., Verkhodanov O. V.
J/AZh/72/495
Moving Star Clusters in the Solar Neighborhood (Orlov+, 1995)
(Astron. Zh. 72, 495 (1995))
VizieR
Browse
FTP
Orlov V.V., Panchenko I.E., Rastorguev A.S., Yatsevich A.V.
J/AZh/72/447
Optical Monitoring of Quasar 3C345 (Babadzhanyants+, 1995)
(Astron. Zh. 72, 447 (1995))
VizieR
Browse
FTP
Babadzhanyants M.K., Belokonj E.T., Gamm N.G.
III/186
Energy distribution in stars at 320-760 nm (Knyazeva+, 1996) (41 sp.classes)
(Astron. Zh.73, 571 (1996))
VizieR
Browse
FTP
Knyazeva L.N., Kharitonov A.V.
J/AZh/75/231
MV Lyr - bursts and periods (Pavlenko, 1998)
(Astron. Zh. 75, 231 (1998))
VizieR
Browse
FTP
Pavlenko E.P.
J/AZh/75/197
Energy distribution of O5-O8 stars (Knyazeva+, 1998)
(Astron. Zh. 75, 197 (1998))
VizieR
Browse
FTP
Knyazeva L.N., Kharitonov A.V.
J/AZh/74/853
Distances and physical parameters of PNe (Mal'kov, 1997)
(Astron. Zh. 74, 853 (1997))
VizieR
Browse
FTP
Mal'kov Yu.F.
J/AZh/74/812
102MHz radio source survey (Tyul'bashev 1997)
(Astron. Zh., 74, 812 (1997))
VizieR
Browse
FTP
Tyul'bashev S.A.
J/AZh/74/63
Cluster analysis of pulsar parameters (Malov+, 1997)
(Astron. Zh. 74, 63 (1997))
VizieR
Browse
FTP
Malov I.F., Malov O.I.
J/AZh/74/42
RC
RATAN-600 radio sources spectra (Bursov 1997)
(Astron. Zh., 74, 42 (1997))
VizieR
Browse
FTP
Bursov N.N
J/AZh/73/906
Energy distribution of main-sequence B stars (Knyazeva+, 1996)
(Astron. Zh. 73, 906 (1996))
VizieR
Browse
FTP
Knyazeva L.N., Kharitonov A.V.
J/AZh/73/862
Atmospheres of six red giants (Boyarchuk+, 1996)
(Astron. Zh. 73, 862 (1996))
VizieR
Browse
FTP
Boyarchuk A.A., Antipova L.I., Boyarchuk M.E., Savanov I.S.
J/AZh/73/835
Identifications of objects from RC Catalog (Fletcher+, 1996)
(Astron. Zh. 73, 835 (1996))
VizieR
Browse
FTP
Fletcher A., Conner S., Crawford F., Cartwright J., Burke B., Pariiskii Yu.N., Soboleva N.S., Kopylov A.I.,Temirova A.V., Verkhodanov O.V., Naugol'naya M.N.
J/AZh/73/762
Energy distribution in giants and supergiants. (Tereshchenko, 1996)
(Astron. Zh. 73, 762 (1996))
VizieR
Browse
FTP
Tereshchenko V.M.
J/AZh/73/67
Energy distribution of G,K and M stars (Knyazeva+, 1996)
(Astron. Zh. 73, 67 (1996))
VizieR
Browse
FTP
Knyazeva L.N., Kharitonov A.V.
VIII/67
Catalogue of scintillating radio sources (Artyukh+, 1996-1998) (414 records)
(Astron. Zh. 73, 661 (1996); Astron. Zh. 75, 323 (1998))
VizieR
Browse
FTP
Artyukh V.S., Tyul'bashev S.A., Isaev E.A.
J/AZh/79/1118
JHKLM photometry of FG Sge (Taranova+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 1118 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Taranova O.G., Shenavrin V.I.
J/AZh/79/1087
UBV photometry of X-ray binary HZ Her (Sheffer+, 2002)
(Astron. Zh., 79, 1087 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Sheffer E.K., Voloshina I.B., Goransky V.P., Lyuty V.M.
J/AZh/78/963
Galaxies with rows (Chernin+, 2001)
(Astron. Zh. 78, 963 (2001))
VizieR
Browse
FTP
Chernin A.D., Kravtsova A.S., Zasov A.V., Arkhipova V.P.
J/AZh/78/922
Radio emission of SS433 (Trushkin+, 2001)
(Astron. Zh. 78, 922 (2001))
VizieR
Browse
FTP
Trushkin S.A., Bursov N.N., Smirnova Yu.V.
J/AZh/78/807
Chemical composition of eta Ser (Antipova+, 2001)
(Astron. Zh. 78, 807 (2001))
VizieR
Browse
FTP
Antipova L.I., Boyarchuk A.A.
J/AZh/78/675
Quasar-galaxy associations (Bukhmastova, 2001)
(Astron. Zh. 78, 675 (2001))
VizieR
Browse
FTP
Bukhmastova Yu.L.
J/AZh/78/60
Photometry and polarimetry of Ae star VV Ser (Rostopchina+ 2001)
(Astron. Zh. 78, 60 (2001))
VizieR
Browse
FTP
Rostopchina A.N., Grinin V.P., Shakhovskoy D.N.
J/AZh/78/408
Variability of Cyg X-1 in 1994-1998 (Karitskaya+, 2001)
(Astron. Zh. 78, 408 (2001))
VizieR
Browse
FTP
Karitskaya E.A., Voloshina I.B., Goransky V.P., Grankin K.N., Dzhaniashvili I.B, Ezhkova O.V., Kochiashvili N.T., Kumsiashvili M.I., Kusakin A.V., Lyutyi V.M., Mel'Nikov S.Yu., Metlova N.V.
J/AZh/78/1135
Spectrophotometric standards near DE=+40° (Tereshchenko, 2001)
(Astron. Zh. 78, 1135 (2001))
VizieR
Browse
FTP
Tereshchenko V.M.
J/AZh/78/1104
Age and metallicity in eclipsing binaries (Kovaleva, 2001)
(Astron. Zh. 78, 1104 (2001))
VizieR
Browse
FTP
Kovaleva D.A.
J/AZh/77/96
Abundances in Hyades red giants (Boyarchuk+, 2000)
(Astron. Zh. 77, 96 (2000))
VizieR
Browse
FTP
Boyarchuk A.A., Antipova L.I., Boyarchuk M.E., Savanov I.S.
J/AZh/77/619
Energy distributions in giants and supergiants (Knyazeva+, 2000)
(Astron. Zh. 77, 619 (2000))
VizieR
Browse
FTP
Knyazeva L.N., Kharitonov A.V.
J/AZh/77/569
Southern isolated triple systems of galaxies (Karachentseva+, 2000)
(Astron. Zh. 77, 569 (2000))
VizieR
Browse
FTP
Karachentseva V.E., Karachentsev I.D.
J/AZh/77/499
Flux densities of 235 pulsars at 102.5MHz (Malofeev+, 2000)
(Astron. Zh. 77, 499 (2000))
VizieR
Browse
FTP
Malofeev V.M., Malov O.I., Shchegoleva N.V.
J/AZh/77/420
Photopolarimetric activity of SV Cep (Rostopchina+, 2000)
(Astron. Zh. 77, 420 (2000))
VizieR
Browse
FTP
Rostopchina, A.N., Grinin, V.P., Shakhovskoy, D.N., The P.S., Minikulov N.Kh.
J/AZh/77/407
Flat-spectrum radio sources at 0.97-21.7GHz (Gorshkov+, 2000)
(Astron. Zh. 77, 407 (2000))
VizieR
Browse
FTP
Gorshkov A.G., Konnikova V.K., Mingaliev M.G.
J/AZh/77/3
Studies of Bright Steep-Spectrum Radio Sources (Lipovka+, 2000)
(Astron. Zh. 77, 3 (2000))
VizieR
Browse
FTP
Lipovka N.M., Lipovka A.A., Verkhodanov O.V., Chavira E.
J/AZh/77/21
NSS102
102.5MHz Survey (Dagkesamanskii+, 2000)
(Astron. Zh. 77, 21 (2000))
VizieR
Browse
FTP
Dagkesamanskii R.D., Samodurov V.A., Lapaev K.A.
J/AZh/76/83
Galaxies in and near the cluster A1185 (Botashev+ 1999)
(Astron. Zh. 76, 83 (1999))
VizieR
Browse
FTP
Botashev A.M., Verkhodanov O.V., Cardona O., Lipovka N.M., Lipovka A.A., Mingaliev M.G., Chavira E.
J/AZh/76/604
Spectrophotometry of S and carbon stars (Tereshchenko, 1999)
(Astron. Zh. 76, 604 (1999))
VizieR
Browse
FTP
Tereshchenko V.M.
J/AZh/75/70
Energy distribution of O9-B5 stars (Knyazeva+, 1998)
(Astron. Zh. 75, 70 (1998))
VizieR
Browse
FTP
Knyazeva L.N., Kharitonov A.V.
J/AZh/75/586
Abundances in solar atmosphere (Boyarchuk+, 1998)
(Astron. Zh. 75, 586 (1998))
VizieR
Browse
FTP
Boyarchuk A.A., Antipova L.I., Boyarchuk M.E., Savanov I.S.
V/112A
SFR
Catalog of Star-Forming Regions in the Galaxy (Avedisova, 2002) (3235 regions)
(Astron. Zh.79, 216 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Avedisova V.S
J/AZh/94/648
Extragalactic star-forming regions (Smimova+, 2017)
(Astron. Zh. 94, 648 (2017))
VizieR
Browse
FTP
Smimova K.I., Murga M.S., Wiebe D.S., Sobolev A.M.
J/AZh/94/598
Magnetic fields of radio pulsars (Nikitina+, 2017)
(Astron. Zh. 94, 598 (2017))
VizieR
Browse
FTP
Nikitina E.B., Malov I.F.
J/AZh/94/1003
Infrared morphology of HII regions (Topchieva+, 2017)
(Astron. Zh. 94, 1003 (2017))
VizieR
Browse
FTP
Topchieva A.P., Wiebe D.S., Kirsanova M.S., Krushinskii V.V.
J/AZh/93/616
RCR sources in Plank maps (Verkhodanov+, 2016)
(Astron. Zh. 93, 616 (2016))
VizieR
Browse
FTP
Verkhodanov O.V., Maiorova E.K., Zhelenkova O.P., Solov'ev D.I., Khabibullina M.L.
J/AZh/93/605
AGN long-term variability (Volvach+, 2016)
(Astron. Zh. 93, 605 (2016))
VizieR
Browse
FTP
Volvach A.E., Kardashev N.S., Larionov M.G., Volvach L.N.
J/AZh/93/49
Abundances in Galactic open clusters (Marsakov+, 2016)
(Astron. Zh. 93, 49 (2016))
VizieR
Browse
FTP
Marsakov V.A., Gozha M.L., Koval' V.V., Shpigel' L.V.
J/AZh/93/409
L379IRS3 radio lines (Kalenskii+, 2016)
(Astron. Zh. 93, 409 (2016))
VizieR
Browse
FTP
Kalenskii S.V., Shchurov M.A.
J/AZh/92/834
A list of tantalum lines (Pakhomov, 2015)
(Astron. Zh. 92, 834 (2015))
VizieR
Browse
FTP
Pakhomov Yu.V.
J/AZh/92/406
NZ Boo V light curves (Khruzina+, 2015)
(Astron. Zh. 92, 406 (2015))
VizieR
Browse
FTP
Khruzina T.S., Voloshina I.B.
J/AZh/92/323
V1239 Her light curves in quiescence (Khruzina+, 2015)
(Astron. Zh. 92, 323 (2015))
VizieR
Browse
FTP
Khruzina T.S., Golysheva P.Yu., Katysheva N.A., Shugarov S.Yu., Shakura N.I.
J/AZh/91/679
Chandra X-Ray galaxy clusters at z <1.4 (Babyk+, 2014)
(Astron. Zh. 91, 679 (2014))
VizieR
Browse
FTP
Babyk Yu.V., Del Popolo A., Vavilova I.B.
J/AZh/91/503
Compact radio sources near Galactic center (Pynzar'+, 2014)
(Astron. Zh. 91, 503 (2014))
VizieR
Browse
FTP
Pynzar' A.V., Shishov V.I.
J/AZh/91/382
MDV
New variable stars in field SA9 (Sokolovsky+, 2014)
(Astron. Zh. 91, 382 (2014))
VizieR
Browse
FTP
Sokolovsky K.V., Antipin S.V., Zubareva A.M., Kolesnikova D.M., Lebedev A.A., Samus N.N., Sat L.A.
J/AZh/91/299
FF Aql BV light curves (Berdnikov+, 2014)
(Astron. Zh. 91, 299 (2014))
VizieR
Browse
FTP
Berdnikov L.N., Turner D.G., Henden A.A.
J/AZh/91/130
Photographic catalog of wide visual double stars (Kiselev+, 2014)
(Astron. Zh. 91, 130 (2014))
VizieR
Browse
FTP
Kiselev A.A., Kiyaeva O.V., Izmailov I.S., Romanenko L.G., Kalinichenko O.A., Vasil'kova O.O., Vasil'eva T.A., Shakht N.A., Gorshanov D.L., Roschina E.A.
J/AZh/89/674
Dynamical parameters of open clusters (Danilov+, 2012)
(Astron. Zh. 89, 674 (2012))
VizieR
Browse
FTP
Danilov V.M., Putkov S.I.
J/AZh/89/611
Class I methanol maser catalog (Bayandina+, 2012)
(Astron. Zh. 89, 611 (2012))
VizieR
Browse
FTP
Bayandina O.S., Val'tts I.E., Larionov G.M.
J/AZh/89/388
Flat-spectrum radio sources long-term variability (Gorshkov+, 2012)
(Astron. Zh. 89, 388 (2012))
VizieR
Browse
FTP
Gorshkov A.G., Konnikova V.K., Mingaliev M.G.
J/AZh/88/954
Geometry of radio pulsar magnetospheres (Malov+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 954 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Malov I.F., Nikitina E.B.
J/AZh/88/894
UBVRI light curves of EQ Boo (Volkov+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 894 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Volkov I.M., Volkova N.S., Nikolenko I.V., Chochol D.
J/AZh/88/886
BVIc photometry of Cepheids from ASAS-3 catalog (Berdnikov+, 2011)
(Pis'ma Astron. Zh., 88, 886 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Berdnikov L.N., Kniazev A. Yu., Sefako R., Kravtsov V.V., Pastukhova E.N., Zhujko S.V.
J/AZh/88/750
Abundances in stars of galactic sub-structures (Mishenina+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 750 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Mishenina T.V., Gorbaneva T.I., Basak N.Yu., Soubiran C., Kovtyukh V.V.
J/AZh/88/530
Dynamical study of ADS 12815 (Kiselev+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 530 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Kiselev A.A., Romanenko L.G.
J/AZh/88/380
HD 192163 spectroscopic study (Rustamov+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 380 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Rustamov D.N., Cherepashchuk A.M.
J/AZh/88/342
Star-forming regions in NGC 5585 and IC 1525 (Bruevich+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 342 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Bruevich V.V., Gusev A.S., Guslyakova S.A.
J/AZh/88/34
Long-term (1984-2008) JHKLM photometry of stars (Shenavrin+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 34 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Shenavrin V.I., Taranova O.G., Nadzhip A.E.
J/AZh/88/284
Chemical abundance of Hercules moving group (Pakhomov+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 284 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Pakhomov Yu.V., Antipova L.I., Boyarchuk A.A.
J/AZh/88/22
Angles rotation/magnetic moment in pulsars (Malov+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 22 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Malov I.F., Nikitina E.B.
J/AZh/88/143
Oricat
ORICAT Catalog of Stars in Orion Great Nebula (Vereshchagin+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 143 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Vereshchagn S.V., Chupina N.V.
J/AZh/88/1217
Solar-like activity of low-mass stars (Kasova+, 2011)
(Astron. Zh. 88, 1217 (2011))
VizieR
Browse
FTP
Kasova M.M., Livshits M.A.
J/AZh/87/853
Stellar groups of Orion's Sword region (Vereshchangin+, 2010)
(Astron. Zh. 87, 853 (2010))
VizieR
Browse
FTP
Vereshchangin S.V., Chupina N.V.
J/AZh/87/795
Catalog of galaxies in and around A1367 (Boldycheva+, 2010)
(Astron. Zh. 87, 795 (2010))
VizieR
Browse
FTP
Boldycheva A.V., Lipovka A.A., Lipovka N.M., Maslennikov K.L., Sausedo J.
J/AZh/87/760
Astrophysical catalog of clusters of galaxies (Kuvshinova+, 2010)
(Astron. Zh. 87, 760 (2010))
VizieR
Browse
FTP
Kuvshinova I.B., Rozgacheva I. K.
J/AZh/87/739
Steep and ultra-steep spectra RC sources (Parijskij+, 2010)
(Astron. Zh. 87, 739 (2010))
VizieR
Browse
FTP
Parijskij Yu.N., Kopylov A.I., Temirova A.V., Soboleva N.S., Zhelenkova O.P., Verkhodanov O.V., Goss W.M., Fathkullin T.A.
J/AZh/87/462
UBV(RI)c light curves of BD+66 1663 (Volkov+, 2010)
(Astron. Zh. 87, 462 (2010))
VizieR
Browse
FTP
Volkov I.M., Volkova N.S., Chochol D.
J/AZh/87/238
Pulse profiles of radio pulsars at 102 and 111MHz (Malov+, 2010)
(Astron. Zh. 87, 238 (2010))
VizieR
Browse
FTP
Malov O.I., Malofeev V.M.
J/AZh/87/1087
MDV
New variable stars in 66 Oph field (Kolesnikova+, 2010)
(Astron. Zh. 87, 1087 (2010))
VizieR
Browse
FTP
Kolesnikova D.M., Sat L.A., Sokolovsky K.V., Antipin S.V., Belinskii A.A., Samus N.N.
J/AZh/86/35
Radio source 111MHz interplanetary scintillation (Tyul'bashev, 2009)
(Astron. Zh. 86, 35 (2009))
VizieR
Browse
FTP
Tyul'bashev S.A.
J/AZh/86/23
Radio source 111MHz interplanetary scintillation (Tyul'bashev, 2009)
(Astron. Zh. 86, 23 (2009))
VizieR
Browse
FTP
Tyul'bashev S.A.
J/AZh/86/158
UBVR light curves of GSC 4596-1254 = SAO 3282 (Volkov+, 2009)
(Astron. Zh. 86, 158 (2009))
VizieR
Browse
FTP
Volkov I.M., Volkova N.S.
J/AZh/85/794
UBVRHα photometry on 5 galaxies (Gusev+, 2008)
(Astron. Zh. 85, 794 (2008))
VizieR
Browse
FTP
Gusev A.S., Myakutin V.I., Piskunov A.E., Sakhibov F.K., Khramtsova M.S.
J/AZh/85/483
Sources from the WMAP catalog (Vol'vach+, 2008)
(Astron. Zh. 85, 483 (2008))
VizieR
Browse
FTP
Vol'vach A.E., Vol'vach L.N., Kardashev N.S., Larionov M.G.
J/AZh/85/409
V1357 Cyg spectroscopic monitoring in 2002-04 (Karitskaya+, 2008)
(Astron. Zh. 85, 409 (2008))
VizieR
Browse
FTP
Karitskaya E.A., Bochkarev N.G., Bondar A.V., Galazutdinov G.A., Lee B.-K., Musaev F.A., Sapar A.A., Shimansky V.V.
J/AZh/85/314
Complete sample of flat-spectrum radio sources (Gorshkov+, 2008)
(Astron. Zh. 85, 314 (2008))
VizieR
Browse
FTP
Gorshkov A.G., Konnikova V.K., Mingaliev M.G.
J/AZh/84/997
Abundances of Sr, Y, Zr, Ce and Ba (Mashonkina+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 997 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Mashonkina L.I., Vinogradova A.B., Ptitsyn D.A., Khokhlova V.S., Chernetsova T.A.
J/AZh/84/885
VRI observations of radio source S5 0716+71 (Koptelova+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 885 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Koptelova E.A., Artamonov B.P., Shimanovskaya E.V., Bruevich V.V., Gusev A.S., Ezhkova O.V.
J/AZh/84/839
Methanol emission of isolated maser condensations (Larionov+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 839 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Larionov G.M., Val'tts I.E.
J/AZh/84/714
Optical spectral variability of BD+48 1220 (Klochkova+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 714 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Klochkova V.G., Chentsov E.L., Tavolzhanskaya M.S., Panchuk V.E.
J/AZh/84/695
An SX Phoenicis Variable light curve (Kim+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 695 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Kim C., Jeon J.-B., Kim S.-L, Yushchenko A.V.
J/AZh/84/685
Scattering of pulsar radio emission (Kuz'min+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 685 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Kuz'min A.D., Losovskii B.Ya., Lapaev K.A.
J/AZh/84/579
Catalog of Class I methanol masers (Val'tts+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 579 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Val'tts I.E., Larionov G.M.
J/AZh/84/429
Abundances in atmospheres of cool giants (Mishenina+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 429 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Mishenina T.V., Gorbaneva T.I., Bienayme O., Soubiran C., Kovtyukh V.V., Orlova L.F.
J/AZh/84/387
Radio sources near North Celestial Pole (Mingaliev+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 387 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Mingaliev M.G., Sotnikova Yu.V., Bursov N.N., Kardashev N.S., Larionov M.G.
J/AZh/84/227
RZF
RATAN-600 Zenith-Field sky survey (RZF) catalog (Bursov+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 227 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Bursov N.N., Parijskij Yu.N., Maiorova E.K., Mingaliev M.G., Berlin A.B., Nizhel'skii N.A., Glushkova I.A., Semenova T.A.
J/AZh/84/147
Light curves of V838 Mon and V4332 Sgr (Goranskii+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 147 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Goranskii V.P., Barsukova E.A.
J/AZh/84/1110
Brightness of SN 2006X (Lipunov+, 2007)
(Astron. Zh. 84, 1110 (2007))
VizieR
Browse
FTP
Lipunov V.M., Kornilov V.G., Krylov A.V., Tyurina N.V., Belinski A.A., Gorbovskoy E.S., Kuvshinov D.A., Gritsyk P.A., Antipov G.A., Borisov G.V., Sankovich A.V., Vladimirov V.V., Vybornov V.I., Kuznetsov A.S.
J/AZh/83/821
OSACA
Orion Spiral Arm CAtalogue (OSACA) (Bobylev+, 2006)
(Astron. Zh. 83, 821 (2006))
VizieR
Browse
FTP
Bobylev V.V., Goncharov G.A., Bajkova A.T.
J/AZh/83/542
Integrated Radio Luminosities of Pulsars (Malov+, 2006)
(Astron. Zh. 83, 542 (2006))
VizieR
Browse
FTP
Malov I.F., Malov O.I.
J/AZh/83/310
BV(RI)c photometry of S5 0716+714 (Amirkhanyan+, 2006)
(Astron. Zh. 83, 310 (2006))
VizieR
Browse
FTP
Amirkhanyan V.R.
J/AZh/83/265
Optical spectral variability of IRAS 20508+2011 (Klochkova+, 2006)
(Astron. Zh. 83, 265 (2006))
VizieR
Browse
FTP
Klochkova V.G., Panchuk V.E., Tavolganskaya N.S., Zhao G.
J/AZh/83/241
Flux-density-complete sample of radio sources (Gorshkov+, 2006)
(Astron. Zh. 83, 241 (2006))
VizieR
Browse
FTP
Gorshkov A.G., Konnikova V.K., Mingaliev M.G.
J/AZh/83/158
High precision effective temperatures of giants (Kovtyukh+, 2006)
(Astron. Zh., 83, 158 (2006))
VizieR
Browse
FTP
Kovtyukh V.V., Mishenina T.V., Gorbaneva T.I., Bienayme O., Soubiran C., Kantcen L.E.
J/AZh/82/601
Abundances of 4 red giants (Antipova+, 2005)
(Astron. Zh. 82, 601 (2005))
VizieR
Browse
FTP
Antipova L.I., Boyarchuk A.A., Pakhomov Yu.V., Yushkin M.V.
J/AZh/82/453
Catalogue of spectroscopic abundances in stars (Borkova+, 2005)
(Astron. Zh. 82, 453 (2005))
VizieR
Browse
FTP
Borkova T.V., Marsakov V.A.
J/AZh/82/437
Calculated chemical composition of galactic PN (Holovatyy+, 2005)
(Astron. Zh. 82, 437 (2005))
VizieR
Browse
FTP
Holovatyy V.V., Havrilova N.V.
J/AZh/82/420
Spectral study of 19 radio sources (Afanasiev+, 2005)
(Astron. Zh. 82, 420 (2005))
VizieR
Browse
FTP
Afanasiev V.L., Dodonov S.N., Moiseev A.V., Gorshkov A.G., Konnikova V.K., Mingaliev M.G.
J/AZh/82/231
Dynamic stability of selected multiple stars (Orlov+, 2005)
(Astron. Zh. 82, 231 (2005))
VizieR
Browse
FTP
Orlov V.V., Zhuchkov R.Ya.
J/AZh/81/925
R light curves of 5 blazars (Bychkova+, 2004)
(Astron. Zh. 81, 925 (2004))
VizieR
Browse
FTP
Bychkova V. S., Kardashev N.S., Vlasyuk V.V., Spiridonova O.I.
J/AZh/81/658
Equivalent widths of 9 barium stars (Antipova+, 2004)
(Astron. Zh. 81, 658 (2004))
VizieR
Browse
FTP
Antipova L.I., Boyarchuk A.A., Pakhomov Yu.V., Panchuk V.E.
J/AZh/81/541
Abundances of 15 solar analogues (Galeev+, 2004)
(Astron. Zh. 81, 541 (2004))
VizieR
Browse
FTP
Galeev A.I., Bikmaev I.F., Musaev F.A., Galazutdinov G.A.
J/AZh/81/333
Spectral analysis of V510 Pup (Klochkova+, 2004)
(Astron. Zh. 81, 333 (2004))
VizieR
Browse
FTP
Klochkova V.G., Chentsov E.L.
J/AZh/81/33
Excitation of PtI transitions (Smirnov, 2004)
(Astron. Zh. 81, 33 (2004))
VizieR
Browse
FTP
Smirnov Yu.M.
J/AZh/81/209
Neutron capture elements in stars: neodymium (Mashonkina+, 2004)
(Astron. Zh. 81, 209 (2004))
VizieR
Browse
FTP
Mashonkina L.I., Kamaeva L.A., Samotoev V.A., Sakhibullin N.A.
J/AZh/81/1104
Optical spectrum of Cyg OB2 No. 12 (Klochkova+, 2004)
(Astron. Zh. 81, 1104 (2004))
VizieR
Browse
FTP
Klochkova V.G., Chentsov E.L.
J/AZh/81/1032
VLBI Position Measurements (Titov, 2004)
(Astron. Zh. 81, 1032 (2004))
VizieR
Browse
FTP
Titov O.A.
J/AZh/80/978
Radio sources identifications at DE=10-12.5deg (Gorshkov+, 2003)
(Astron. Zh. 80, 978 (2003))
VizieR
Browse
FTP
Gorshkov A.G., Konnikova V.K., Mingaliev M.G.
J/AZh/80/8
Proper motions of open star clusters (Loktin+, 2003)
(Astron. Zh. 80, 8 (2003))
VizieR
Browse
FTP
Loktin A.V., Beshenov G.V.
J/AZh/80/704
Studies of classical barium stars (Antipova+, 2003)
(Astron. Zh. 80, 704 (2003))
VizieR
Browse
FTP
Antipova L.I., Boyarchuk A.A., Pakhomov Yu.V., Panchuk V.E.
J/AZh/80/535
UBV light curves of BE UMa (Raguzova+, 2003)
(Astron. Zh. 80, 535 (2003))
VizieR
Browse
FTP
Raguzova N.V., Shugarov S.Yu., Ketsaris N.A.
J/AZh/80/458
Sodium abundances in stellar atmospheres (Mishenina+, 2003)
(Astron. Zh. 80, 458 (2003))
VizieR
Browse
FTP
Mishenina T.V., Kovtyukh V.V., Korotin S.A., Soubiran C.
J/AZh/80/291
Proper motions of open clusters (Kharchenko+, 2003)
(Astron. Zh. 80, 291 (2003))
VizieR
Browse
FTP
Kharchenko N.V., Pakulyak L.K., Piskunov A.E.
J/AZh/80/266
On the atomic constants of ReI (Smirnov, 2003)
(Astron. Zh. 80, 266 (2003))
VizieR
Browse
FTP
Smirnov Yu.M.
J/AZh/79/963
Active radio galaxies in cluster A569 (Lipovka+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 963 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Lipovka A.A., Lipovka N.M.
J/AZh/79/932
On the atomic constants of TaI (Smirnov, 2002)
(Astron. Zh. 79, 932 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Smirnov Yu.M.
J/AZh/79/909
Chemical abundances in barium stars (Boyarchuk+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 909 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Boyarchuk A.A., Pakhomov Yu.V., Antipova L.I., Boyarchuk M.E.
J/AZh/79/867
Abundances of HII regions in blue galaxies (Holovatyy+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 867 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Holovatyy V.V., Melekh B.Ya.
J/AZh/79/841
Abundances of various elements in 20 Peg (Rachkovskaya, 2002)
(Astron. Zh. 79, 841 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Rachkovskaya T.M.
J/AZh/79/738
Population model of binary stars in the Galaxy (Tutukov+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 738 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Tutukov A.V., Yungelson L.R.
J/AZh/79/675
B-band photometry of BL Lac object ON 231 (Babadzhanyants+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 675 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Babadzhanyants M.K., Belokon' E.T.
J/AZh/79/610
Methyl acetylene observations of warm clouds (Alakoz+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 610 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Alakoz A.V., Kalenskii S.V., Promislov V.G., Johansson L.E.B., Winnberg A.
J/AZh/79/589
BVRI photometry of RC galaxies (Verkhodanov+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 589 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Verkhodanov O.V., Kopylov A.I., Pariiskii Yu.N., Soboleva N.S., Temirova A.V., Zhelenkova O.P.
J/AZh/79/542
BV photometry of active K-M dwarfs (Bondar, 2002)
(Astron. Zh. 79, 542 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Bondar N.I.
J/AZh/79/526
Magnetic fields in late-type giants (Tarasova, 2002)
(Astron. Zh. 79, 526 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Tarasova T.N.
J/AZh/79/510
Galactic orbits of RR Lyrae variable stars (Borkova+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 510 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Borkova T.V., Marsakov V.A.
J/AZh/79/501
Radio luminosities of normal + millisecond pulsars (Kuz'min, 2002)
(Astron. Zh. 79, 501 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Kuz'min A.D.
J/AZh/79/328
Methanol maser condensations in W 48 (Val'tts+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 328 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Val'tts I,V., Lyubchenko S.Yu.
J/AZh/79/309
UBVR and spectroscopic observations of CI Cam (Barsukova+, 2002)
(Astron. Zh. 79, 309 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Barsukova E.A., Borisov N.V., Goranskii V.P., Lyutyi V.M., Metlova N.V.
J/AZh/79/259
Models for Intermediate-Mass Eclipsing Binaries (Kovaleva, 2002)
(Astron. Zh. 79, 259 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Kovaleva D.A.
J/AZh/79/249
Equatorial spectrophotometric standards (Tereshchenko, 2002)
(Astron. Zh. 79, 249 (2002))
VizieR
Browse
FTP
Tereshchenko V.M.

catalogue service

© UDS/CNRS

Contact