I/291 XZ Catalog of Zodiacal Stars (XZ80Q) (Herald, 2003)

I/291/X/XZ80Q/xzvar.dat Details on variable stars (1834 records)

XZ
---
VName
---
VType
---
Vmax
mag
(l) Vmin
mag
(n)
T0
d
Per
d
Dur
%
SpType
---
4NSV 00003 9. 11. V
36NSV 15014 8.50 8.57 Hp
51BC Psc RS 4.61( 0.08 V
77NSV 15023 8.28 8.36 Hp M1
99NSV 15027 ACV: 6.43( 0.03 V B9IVp(Si)
108AP Psc EB/GS 6.1 6.3 V
112NSV 15031 7.69 7.75 Hp G2V
150NSV 15038 5.82 5.85 V K1III
205NSV 15049 7.37 7.46 Hp M0
246NSV 15057 6.74 6.79 Hp M0
247UU Psc ELL/DW: 6.01 6.05 V 2439765.175 0.841678 F1IV-V+F1IV-V
277BV Psc SRB: 6.89 7.07 Hp
311BX Psc EB: 7.61 7.67 Hp
353NSV 15073 6.91 6.97 Hp
354BZ Psc SRB: 7.55 7.66 Hp
396NSV 00141 11.0 ( 2. P K2
421CC Psc SRB: 9.92 10.17 Hp
449CD Psc SRD: 9.81 9.99 Hp
476NSV 15087 VAR: 5.77 V G5III
501CF Psc LBV 6.84 6.87 Hp
505NSV 15093 5.82 6.18 V G6IIIb
508NSV 15095 8.01 8.07 Hp
510CG Psc SRD 8.35 8.49 Hp
574CH Psc SRD 7.80 7.94 Hp
613NSV 15109 8.01 8.11 Hp
628NSV 15113 E: 5.67< 9. V B9.5V
810NSV 15143 VAR: 7.5 V
924BL Psc NL 11.30 11.39 U
946CI Psc SRB 7.63 7.78 Hp
1094NSV 15180 8.27 8.34 Hp M1
1234NSV 15208 VAR: 9.26 V
1309NSV 15219 7.66 V
1320WW Psc LB 5.97 6.11 V M2III
1412NSV 15228 VAR: 7.83 V Ap(Si)
1428CQ Psc SRD+EA 7.97 8.11 Hp
1512NSV 15244 VAR: 6.93 V
1559NSV 15246 VAR: 6.73 V M0
1577NSV 15248 8.9 <10. P
1581CS Psc SRB 9.65 9.97 Hp
1614NSV 00422 L: 7.1 9.0 P K4
1686NSV 15259 5.31 V A7III
1703UY Psc SRD 8.75 9.15 V 80. K
1770UV Psc EA/D:/RS 8.91 10.05 V 2443406.5225 0.8610482 12G2
1779NSV 00459 8.5 ( 0.1 V MB
1786S Psc M 8.2 15.3 V 2442325. 404.62 42M5e-M7e
1832CV Psc SRB 7.76 7.90 Hp
1871AQ Psc EW/KW 8.60 8.96 V
1877NSV 15290 VAR: 6.89 V
1917AR Psc XI+RS 8.2 9.1 P
1994NSV 15302 VAR: 7.00 V
2049NSV 00519 6.19 6.23 V K1
2107R Psc M 7.0 14.8 V 2444920. 344.50 44M3e-M6e
2109AN Psc LB 8.08 8.28 V MB
2132NSV 00532 3.59 3.65 V G8
2237NSV 15341 VAR: 7.03 V
2241CY Psc SRB 6.34 6.55 Hp
2454NSV 00615 4.25 4.28 V G8
2464UZ Psc ACV 6.43 6.65 V 2439757.91 4.1327 50A2p(Cr-Eu-Sr-Si)
2480VY Psc DSCTC 6.54 6.59 V 0.2 A7III
2572NSV 00635 5.93 5.97 V F0
2592DD Psc LB: 8.16 8.26 Hp
2598NSV 15398 VAR: 6.59 V
2678ZZ Ari SRA 7.98 8.26 Hp
2785DE Psc SRD 7.43 7.56 Hp
2811NSV 15423 7.24 7.31 Hp M1
2830NSV 15429 VAR: 5.94 V M2III
2889NSV 15437 SR 6.99 7.08 Hp
2903WZ Psc SR 6.20 6.38 V 20. M4
2904NSV 15440 VAR: 10.7 P F8
2941NSV 15445 7.12 7.18 Hp
2955AU Ari SRS 8.45 8.69 Hp
2987AV Ari SRS 5.68 5.76 Hp
3037NSV 00748 5.68 5.76 V M0
3039NSV 00749 E: 4.35 4.38 V G8
3063V Ari SRB 9.8 10.8 P 77. C4,4CH(R8)
3116AD Ari DSCTC 7.47 7.54 Hp
3276DT Cet EB: 9.15 9.27 Hp
3291AG Ari EA 8.16 8.42 Hp
3295VW Ari SXPHE: 6.64 6.76 V 0.149 F0IV
3352NSV 15521 8.87 9.00 Hp M0
3379UU Ari DSCTC 6.10 6.15 V 0.080 A9III
3430DU Cet LB: 10.08 10.32 Hp
3517NSV 15555 VAR: 6.91 V
3623NSV 00899 6.28 6.34 V A2
3626AL Ari EA 9.31 9.66 Hp
3641AM Ari SRB: 7.28 7.38 Hp
3656NSV 15567 6.46( 0.07 V K2III
3666UV Ari DSCTC 5.18 5.22 V 0.0355 A7IV
3714NSV 15579 VAR: 6.89 V
3744T Ari SRA 7.5 11.3 V 2443830. 316.6 49M6e-M8e
3780NSV 15590 8.56 8.67 Hp
3800NSV 15597 8.10 8.17 Hp
3831AN Ari LB: 9.12 9.27 Hp
3834NSV 15603 7.55 7.64 Hp M1
3879RZ Ari SRB 5.62 6.01 V 30. M6III
3891NSV 15612 BY: 5.63 V F6V
3921NSV 15614 VAR: 5.80 V F5IV
4065AQ Ari SRB 7.14 7.27 Hp
4085UW Ari BCEP 6.10( 0.13 V 2438379.296 0.15275 B1.5V
4106NSV 15637 SRB: 6.25 6.28 V M0III
4137NSV 15643 8.5 ( 0.1 V
4290AR Ari DSCT 7.87 7.98 Hp
4319XX Ari ACV 7.33 7.42 V
4355tau 1 Ari EB: 5.26 5.32 Hp
4407V1120 Tau LB: 8.88 9.00 Hp
4422AS Ari SRB: 7.86 8.02 Hp
4458AT Ari SRD 8.06 8.17 Hp
4490NSV 15701 VAR: 7.33 V
4581V1122 Tau LB: 7.51 7.61 Hp
4598NSV 01192 5.92 5.96 V A2
4620V1123 Tau EW 9.87 10.25 Hp
4624V1124 Tau SRD: 7.59 7.70 Hp
4646V0486 Tau ACV 6.65 6.78 V 2441252.12 10.61 A0p(Cr-Sr-Eu)
4650V0837 Tau BY: 8.2 ( 0.09 V
4711NSV 15732 8.78 V
4786NSV 15745 VAR: 7.92 V
4787V0624 Tau DSCTC 8.23 8.25 V 0.0205 A7V
4797V1187 Tau DSCTC 8.28( 0.02 B
4818NSV 15755 3.70 V B6IIIe
4840NSV 01273 DSCT: 8.59( 0.01 V A9
4843V1085 Tau BY 10.12( 0.05 V
4845NSV 15762 VAR: 7.17 V A1V
4855NSV 01280 IS: 6.5 7.3 P A0
4856NSV 15764 VAR: 7.9 8.0 P
4867NSV 15768 7.70 V
4874V0971 Tau BCEP 4.18( 0.01 V
4885NSV 15771 VAR: 10.48 V F8
4891V0534 Tau DSCTC 8.26 8.30 V 0.032 A9/F0V
4898NSV 15774 9.84 V G0
4899V0647 Tau DSCTC 8.25 8.30 V 0.047 A7V-F0V
4910V0650 Tau DSCTC 7.76( 0.03 V 0.031 A3V-A3.5V
4911NSV 15775 VAR: 2.87 V B7IIIe
4929NSV 15782 VAR: 9.28 V F7V
4957NSV 01345 3.60 3.65 V B8
4958BU Tau GCAS 4.77 5.50 V B8Vne
4965NSV 15795 VAR: 7.96 V A3V
4974NSV 15798 VAR: 6.17 V B8V
4981NSV 15799 VAR: 7.4 7.5 P
4982NSV 15801 ACV: 5.74( 0.01 U B9p(Hg-Mn-Cr)
4996NSV 15808 8.60 8.67 Hp
5022NSV 15816 VAR: 6.67 V K0III
5051BL Tau SR: 10.0 12.0 P M4-M5
5054NSV 15826 VAR: 5.95 V F4V
5064NSV 01391 6.34 7.84 V A2
5142V1131 Tau DSCTC 8.82 8.89 Hp
5143V0817 Tau ELL 6.06( 0.05 V
5243NSV 15866 10.81 11.02 Hp F2
5266NSV 15874 INT: 8.83 8.94 V G1
5287V1134 Tau LB: 8.63 8.73 Hp
5292NSV 15883 5.47 V G0III+A4V
5297NSV 15885 INT: 9.43 9.53 V F8
5313NSV 15894 8.30 8.42 Hp
5338V1135 Tau SRB 8.78 8.93 Hp
5350GS Tau ACV 5.15 5.22 V 2421944.74 7.227424 50B9p(Si)
5370NSV 01466 6.01 6.05 V *
5419IM Tau DSCT 5.37 5.58 V 2444250.3492 0.145067 F2IV-V
5448V1094 Tau EA 8.95 9.43 V
5462NSV 01509 10.5 11.5 P K7
5466V1137 Tau ACV: 6.18 6.22 Hp
5473NSV 01510 9.6 10.1 P A0
5477V0482 Tau LB: 11.5 13.0 P M0-M6
5514V1139 Tau LB: 7.36 7.71 Hp
5525V1099 Tau ELL: 6.31( 0.02 V
5534V0984 Tau BY 9.15( 0.04 V
5546NSV 15938 4.93( 0.01 V A3m
5558V0818 Tau E/RS 8.30( 0.15 V
5564NSV 15940 E: 7.54( 0.06 V
5571NSV 15942 BY: 9.66( 0.03 y K2
5572V0985 Tau BY 9.60( 0.02 V
5581V0893 Tau BY 8.63( 0.029V
5585NSV 15949 BY: 8.46( 0.03 V G8V
5588V1024 Tau ACV 5.02( 0.03 U
5591V0724 Tau ACV 5.36 5.40 V 2442299.51 1.56896 40A0p(Si)
5596NSV 01553 3.60 3.67 V K0
5598NSV 15952 BY: 6.88( 0.01 V F8V
5605V0986 Tau BY 7.47( 0.05 V
5613V0696 Tau DSCTC 5.22 5.28 V 0.036 A9/F0IV-V
5632U Tau CST 10.4 P F5
5634T Tau INT 9.3 13.5 V F8Ve-K1IV-Ve(T)
5638NSV 15956 VAR: 5.89 V M0IIIab+A0
5642NSV 15957 5.34 5.39 Hp B9V
5643NSV 15958 8.41( 0.07 V G2V
5649NSV 15960 BY: 7.86( 0.04 V G7V
5650NSV 15961 RS: 6.97( 0.01 V G0V
5652NSV 01582 3.72 3.77 V K0
5660NSV 15963 8.86( 0.05 V G9V
5662V0988 Tau BY 9.40( 0.05 V
5668NSV 15964 VAR: 5.64( 0.02 V A1m
5670V0989 Tau BY 10.49( 0.03 V
5673V1141 Tau LBV 6.00 6.02 Hp
5675V1142 Tau LB: 6.97 7.07 Hp
5688NSV 15970 VAR: 7.13 V F8V
5694V0897 Tau BY 7.80( 0.042V
5706NSV 01593 DSCT: 4.22 V A5
5707NSV 01594 DSCT: 5.26 5.29 V A7
5714V0776 Tau ACV: 4.29 4.32 V 2440501.35 57.25 50A2/3IV/Vm
5717NSV 15985 BY: 6.46( 0.02 V F7V
5723NSV 01597 7.53 8.28 V G3
5726V0992 Tau BY: 7.49( 0.03 V
5727ups Tau DSCTC 4.28 4.31 V 0.1484 50A8Vn
5728NSV 15988 7.36 7.40 V F8V
5729V0777 Tau DSCTC 4.73( 0.02 B 0.16 A8Vn/F0V
5730V0906 Tau BY 7.98 8.06 V
5733V0911 Tau BY 8.11( 0.030V
5747NSV 15998 5.53 V B7V
5751V0993 Tau BY 7.42( 0.02 V
5769V0918 Tau BY 8.6 ( 0.044V
5772NSV 16016 3.84( 0.21 V K0III
5774tet 2 Tau DSCTC+E: 3.35 3.42 V 0.07564 50A7III
5775V0920 Tau BY 7.84( 0.050V
5786NSV 16025 BY: 7.05( 0.03 V F7V
5791V0921 Tau BY 8.96 8.99 V
5799NSV 16033 BY: 9.08 V
5803UX Tau INT 10.6 13.7 P G0Ve-K2Ve(Li)
5804NSV 16035 9.75 9.87 Hp
5813NSV 01627 DSCT: 4.78 V A6
5816NSV 16040 VAR: 5.48 V Am(A7/A8/F2)
5821NSV 16049 8.58( 0.03 V G8V
5846V1203 Tau IT 10.74 10.85 V
5849V0996 Tau BY 8.94( 0.05 V
5852V0997 Tau BY 8.66( 0.04 V
5864NSV 16081 BY: 9.40( 0.03 V K2V
5882V0938 Tau BY 7.94( 0.035V
5912alf Tau LB: 0.75 0.95 V K5III
5914NSV 16106 9.37( 0.06 V K1V
5917V1116 Tau DSCTC: 6.02( 0.01 V
5922V0833 Tau BY 9.1 9.9 P
5923RZ Tau EW/KW 10.08 10.71 V 2437676.567 0.4156747 A7V+A7V
5927NSV 16115 6.64 V F5V
5936SZ Tau DCEPS 6.33 6.75 V 2434628.57 3.14873 45F5Ib-F9.5Ib
5945NSV 16124 5.79 V F2V
5946HU Tau EA/SD: 5.85 6.68 V 2441275.3219 2.0562997 15B8V
5953V1149 Tau EA 8.49 8.65 Hp
5995V1080 Tau INA 10.29 10.56 V
6007NSV 16145 VAR: 8.34 8.39 V B5p(Hg-Mn)
6011V0834 Tau BY 7.94 8.33 V
6070V1081 Tau E 6.9 7.3 V
6100NSV 16159 8.43 8.55 Hp B8III
6111V1206 Tau IT 9.18 9.41 V
6139RV Tau RVB 9.8 13.3 P 2417486.6 78.731 G2eIa-M2Ia
6189V0808 Tau RS 9.52( 0.08 V 2444272.77 6.82 50K3V+K3V
6220NSV 01739 E 7.29 V F8
6226TT Tau SRB 10.2 12.2 P 166.5 C4,2-C7,4(N3)
6229V0480 Tau DSCTC 5.09 5.13 V 0.042 A7IV/V-A9IIIn
6242V Tau M 8.5 14.6 V 2445316. 168.7 47M0e-M4.5e
6373V1061 Tau EB/KE 7.95 8.45 V
6437V1153 Tau BE 8.21 8.56 Hp
6456NSV 16230 VAR: 8.6 ( 0.02 V
6478RT Tau CST 10.1 P A0
6511V1154 Tau E: 6.71 6.81 Hp
6555V1155 Tau BE 5.82 5.96 Hp
6570NSV 16250 VAR: 7.00 V
6594V1156 Tau E: 6.00 6.10 Hp
6621V1157 Tau LBV 7.90 7.94 Hp
6688V1158 Tau SRB: 8.89 9.35 Hp
6766CD Tau EA/D 6.77 7.34 V 2441619.4075 3.435137 08F7V+F5IV
6819V1159 Tau ACV 6.63 6.66 Hp
6851NSV 16289 VAR: 8.8 ( 0.02 V
6856NSV 16290 10.92 11.20 Hp
6894NSV 16299 7.85 8.06 Hp
6925NSV 01969 6.75( 0.02 V B1
6936NSV 16307 IB 10.01 10.48 Hp F8
6939NSV 16308 VAR: 6.25 V B2Vn
6953NSV 16309 VAR: 10.6 ( 0.2 P
6958V1028 Tau INT 10.5 13.0 B
6977NSV 16312 5.85 5.88 Hp M1III
7020V1160 Tau LB: 7.66 7.81 Hp
7025NSV 16321 8.2 8.4 V A5IVe
7039NSV 16322 9.23 9.38 Hp G0
7044DV Tau LB 9.8 10.3 P M6
7046NSV 02056 10.3 11.5 P A5
7050NSV 02060 11.8 12.2 P K7
7073NSV 02082 11.5 12.3 P K
7074CE Tau SRC 4.23 4.54 V 165. M2Iab-Ib
7077NSV 16329 VAR: 5.48 5.71 K B7II/IIIe
7109V0960 Tau GCAS 5.53 5.69 V
7131NSV 16350 8.17 8.26 Hp B8e
7163NSV 16369 5.38( 0.06 V B2.5IV
7178V1161 Tau LB: 9.50 9.78 Hp
7180CQ Tau INSA 8.7 12.25 B A1-F5IVe
7216NSV 02426 3.5 5.78 B B9
7232ET Tau EA/SD 9.1 10.1 P 2429362.476 5.996879 18B8
7236V1162 Tau BE: 8.88 9.07 Hp
7240zet Tau E/GS+GCAS 2.88 3.17 V 2444936.781 132.9735 B1IVe+G8III:
7266V0725 Tau XNGP 9.4 10.1 P O9.7IIIe
7267V1163 Tau BE 8.40 8.53 Hp
7278V0433 Aur LBV: 6.02 6.06 Hp
7281NSV 16609 7.58 7.64 Hp K1Ib
7283HH Aur INSB: 9.2 10.5 P G6IV
7322V1164 Tau ELL: 8.30 8.51 Hp
7334AB Tau SRA 10.4 12.0 P 2437340. 142.0 M5-M7
7351NSV 16630 6.91 6.99 Hp M1
7371V0435 Aur BE 8.91 9.02 Hp
7390DY Tau LB 10.8 11.52 B M2-M5(S)
7401V0356 Aur DSCT 8.01 8.12 V 0.18916 40F4IIIp
7428NSV 16641 8.23 8.31 Hp
7437V0731 Tau GCAS 5.98 6.27 V B2Ve-B5Vpe
7450V1165 Tau BE: 6.78 6.86 Hp
7456NSV 16643 VAR: 8.8 ( 0.02 V
7459V1166 Tau E: 9.41 9.58 Hp
7509TU Tau SRB 5.9 9.2 V 190. C5,4(N3)+A2III-V
7529Y Tau SRB 6.50 9.2 V 241.5 50C6.5,4e(N3)
7530EU Tau DCEPS 7.90 8.25 V 2441324.22 2.10248 40G5
7578NSV 02626 L 8.9 9.3 P A2
7589NSV 02631 8.47 8.59 V M3
7647V0438 Aur GCAS 8.03 8.14 Hp
7672NSV 16684 7.89 7.95 Hp
7687NSV 16686 VAR: 9.0 10.1 P M2
7689V0781 Tau EW/KW 8.9 9.3 P 2443874.954 0.3449100 G0
7703NSV 16688 7.47 7.55 Hp M3
7749NSV 16706 7.34( 0.02 V Ap
7752SV Tau EA/SD 9.68 10.78 V 2434423.7491 2.1669051 19B9+A0
7760NSV 16712 8.9 9.6 P
7761NSV 16713 VAR: 8.19 V
7762NSV 16714 VAR: 6.06 V B8III+G2IIIe
7780V0593 Tau GCAS 8.13( 0.22 V B3Ve
7781NSV 16716 VAR: 8.9 ( 0.02 V
7791NSV 02696 4.50 4.61 V A0
7801V1167 Tau BE 8.36 8.62 Hp
7825NSV 16720 VAR: 8.17 V B2Ve
7827NSV 16722 7.9 8.8 P
7851NSV 02722 BCEP: 5.90( 0.02 V B2
7871NSV 16730 IB: 8.8 10.3 V F5V
7874NSV 16732 LB: 6.8 7.4 V
7880U Ori M 4.8 13.0 V 2445254. 368.3 38M6e-M9.5e
7921NSV 16735 6.08 6.13 Hp A0Ia
7931BQ Ori SR 9.4 11.5 P 110. M5IIIe-M8III
7987NSV 02745 7.76 7.88 V M2
8023NSV 16745 VAR: 8.5 ( 0.02 V
8038NSV 16747 VAR: 9.07 V B2Ve
8064SV Gem EA/SD: 10.55 12.0 V 2418662.488 4.0061216 15B3
8068NSV 16751 6.08 6.12 Hp B9Iab
8077NSV 16754 7.46 7.52 Hp B3Ib
8081NSV 16755 8.0 8.8 P
8084V1385 Ori EB 7.47 7.64 Hp
8095RW Gem EA/SD: 9.53 11.76 V 2418302.655 2.8654972 15B5V+F5
8178NSV 02803 5.13 5.16 V B8
8195khi 2 Ori ACYG 4.68 4.72 Hp
8201NSV 16765 5.1 ( 0.05 V G8III
8256NSV 16769 8.80 V B1/2IV
8258NSV 02821 E: 9.5 9.8 P B8
8265NSV 16771 VAR: 9.42 V K2V
8270NSV 16772 7.46 V B2Ib
8280V0394 Aur SRC 6.01 6.11 V
8291AA Gem DCEP 9.36 10.11 V 2437397.250 11.30235 47F6-G3Ib
8305NSV 16777 VAR: 6.67 7.5 V
8396SS Gem RVA 9.3 10.7 P 2434365. 89.31 19F8Ib-G5Ib
8403OX Gem L 8.1 9.1 P
8415NSV 16784 8.56 8.71 V
8427NSV 02843 EA: 12.0 12.7 P M6
8428NSV 16786 9.38 V A0V
8437V0450 Aur SRB: 7.94 8.10 Hp
8443V1387 Ori EB 8.77 8.87 Hp
8444NSV 16789 VAR: 5.93 V K4I/III
8453PU Gem ACYG 5.78 5.82 Hp
8463NSV 02850 S: 9.2 P A0
8494TU Gem SRB 9.4 12.5 P 230. C6,4(N3)
8509V0451 Aur LBV 7.74 7.80 Hp
8510NSV 16797 VAR: 6.33 V K1II
8517NSV 02859 7.41( 0.04 V BE
8544TV Gem SRC 8.54 9.8 B K5.5-M1.3Iab
8546WY Gem LC+E: 8.89 9.8 B M2epIab+B2V-B3V
8558BU Gem LC 5.74 8.1 V M1-M2Ia-Iab
8601FT Ori EA/DM 9.1 9.90 V 2441348.68416 3.1504148 07A0
8604PV Gem DSCTC 7.58 7.64 Hp
8632eta Gem SRA+EA 3.15 3.9 V 2437725. 232.9 50M3IIIab
8649LR Gem BCEP 9.01 9.12 B 0.23887 B0IV
8657V1391 Ori LB 8.14 8.43 Hp
8670PW Gem EA: 9.14 9.49 Hp
8682V0395 Aur ELL 7.34 7.43 V
8686NSV 16812 VAR: 6.08 V G8III
8706PX Gem ACYG 6.33 6.38 Hp
8740NSV 02900 8.78 9.12 V B0
8750LT Gem E 9.35 9.51 B 0.6258 B1V
8779V1155 Ori ACV 6.32( 0.02 V
8787LU Gem BCEP 7.21 7.24 B 0.21909 B0II
8788V0963 Ori BCEP: 8.47 8.50 V 0.2 B2Ibpea
8800NSV 16826 8.65 8.76 Hp B1V:p:
8917NSV 16843 VAR: 6.94 V
8918mu Gem LB 2.75 3.02 V M3.0IIIab
8964PY Gem BE 8.40 8.53 Hp
8970NSV 16849 9.02 9.12 Hp B5III
9044OU Gem BY 6.76( 0.05 V
9047NSV 02960 9.71 9.73 V M2
9216DW Gem LB 8.5 11.9 P M3-M7
9235OW Gem EA/GS: 9.0 10.9 B
9291QQ Gem E: 7.62 7.74 Hp
9368NSV 03032 5.05 5.27 V A0
9421NSV 16929 6.94 6.99 Hp
9470NSV 16937 5.77( 0.02 V A2Vp
9477NSV 16939 8.34 8.44 Hp
9492NSV 03059 5.5 5.8 I M6
9506NSV 03065 6.03( 0.02 V B7
9572QR Gem LB 7.58 7.73 Hp
9694NSV 03183 2.97 3.09 V G8
9724NSV 17170 8.55 8.64 Hp
9743NSV 17172 7.02 7.08 Hp K2:Ib
9759NSV 03194 LB 10.5 11.0 P M6
9781QS Gem DSCT 8.86 8.97 Hp
9881QU Gem LB: 6.88 7.06 Hp
9913QW Gem EW 10.34 10.73 Hp
9956NSV 17208 7.96 8.03 Hp
10048NSV 17223 7.75 7.82 Hp
10068NSV 17225 VAR: 5.73( 0.02 V G0V
10077NSV 17230 VAR: 7.77 V B2V
10156QY Gem E: 7.08 7.20 Hp
10181NSV 17256 VAR: 6.10( 0.02 V F7V
10183QZ Gem SRB 8.49 8.63 Hp
10208SW Gem SRA 8.6 10.5 V 2432360. 680. M5III
10237NSV 17270 VAR: 5.68 V K3Ib
10248NSV 17273 VAR: 7.11( 0.02 V
10291V0335 Gem EA 7.90 8.05 Hp
10305NSV 17281 8.16 V
10307ome Gem CEP: 5.14( 0.086V 0.7282 G5II
10312NP Gem LB: 5.89 6.04 V M1.5
10316NSV 17288 VAR: 5.82 V M2III
10368zet Gem DCEP 3.62 4.18 V 2443805.927 10.15073 50F7Ib-G3Ib
10428NSV 03377 8.23 8.26 V G6
10452NSV 17340 SRB 6.78 6.86 Hp M1III:
10458TW Gem CST: 8.49 V M0III
10462R Gem M 6.0 14.0 V 2443325. 369.91 36S2,9e-S8,9e(Tc)
10502NSV 03410 LB 10.5 11.0 P M6
10611V0338 Gem LB: 7.95 8.06 Hp
10614NSV 17371 DSCT: 5.77 V A4IV
10641NSV 17376 9.36 9.49 Hp F8
10670NSV 03453 6.43 6.46 V F8
10691BQ Gem SRB 6.63 7.02 B 50. M4IIIab
10707NSV 17384 7.31 7.38 Hp
10713V0356 Gem ACV 6.89( 0.04 V
10725NSV 03469 5.79( 0.08 V M1
10758NSV 17395 7.11 7.17 Hp K5III
10766NSV 03485 5.72( 0.08 V M1
10792NSV 17404 EA 7.5 8.0 P
10846NSV 03512 3.52 3.62 V A3
10934BM Gem SRB 11.5 12.1 P 286. C5,4J(Nb)
10937NSV 17436 8.80 8.95 Hp
10949V0340 Gem BY: 7.62 7.86 Hp
10963NSV 03550 5.09( 0.06 V M0
11041OT Gem GCAS 6.0 6.44 V B2III-Ve
11074V0341 Gem LB 8.24 8.42 Hp
11082NSV 17471 7.32 7.36 Hp
11095NSV 03592 DSCT: 5.9 V F2
11110RY Gem EA/DS 8.69 11.04 V 2439732.6328 9.300567 10A2Ve+K2IV
11115NSV 17476 VAR: 6.71 6.81 V
11164V0343 Gem SRB 7.61 7.86 Hp
11243NQ Gem SR+ZAND 7.4 7.99 V 70. C6,2(R9)eV
11287NSV 17503 7.77 7.82 Hp M1
11308NSV 03642 5.05 5.25 V A1
11324NSV 17510 7.65 7.72 Hp
11347NSV 17512 7.69 7.78 Hp M5
11372NSV 03652 4.04 4.08 V M0
11419BN Gem GCAS 6.75 6.85 V O8Vpe
11486NSV 03671 5.06( 0.08 V M0
11518Y Gem SRB 10.4 12.3 P 160. M6e-M7
11519V0346 Gem SRD: 8.37 8.51 Hp
11575S Gem M 8.0 14.7 V 2443578. 293.23 42M4e-M8e
11604NSV 03703 5.28 5.32 V K5
11640NSV 17584 9.87 10.01 Hp G5
11669NSV 17596 8.52 V G5IV
11710NSV 17606 VAR: 6.18 V G0III+A0V
11728T Gem M 8.0 15.0 V 2444710. 287.79 50S1.5,5e-S9,5e
11768NSV 17625 VAR: 7.29 V
11862NSV 17645 VAR: 6.85 V M1III:
11865NSV 17648 7.95 8.03 Hp
11980NSV 17678 VAR: 5.99 V
12083FO Cnc LB: 8.60 8.77 Hp
12103UU Cnc EB/GS 8.68 9.35 V 2441072.03 96.71 K4III
12128UZ Cnc EA/DM 11.2 11.9 P 2435550.54 11.5815 15G0
12206NSV 17734 8.17 8.25 Hp
12216BL Cnc LB 5.97 6.04 V M3III
12247NSV 03903 E: 10.6 11.3 P K7
12286NSV 17742 8.30 8.40 Hp
12332NSV 17749 7.34 7.43 Hp M2III:
12342NSV 17752 VAR: 5.73 V G7V
12367VV Cnc LB 10.5 11.5 P M3
12449RX Cnc SRB 9.2 11.3 P 120. M8
12464NSV 17801 VAR: 7.28 V
12620NSV 17860 7.9 9.4 V
12632V Cnc M 7.5 13.9 V 2443485. 272.13 46S0e-S7,9e
12657Z Cnc SRB 9.4 10.7 P 2437026. 104. M6III
12765BP Cnc SRB 5.41 5.75 V 40. M3III
12771NSV 17889 8.36 8.46 Hp
12810CX Cnc DSCTC 6.10( 0.025V 0.096 A5
12830TW Cnc EA 8.50 8.97 V 2431854.76 70.760 03G8III+A8
12856FQ Cnc SRB 8.40 8.62 Hp
12872NSV 17908 8.53 8.60 Hp
12873NSV 17909 5.76 5.81 Hp F0IIIn
12881NSV 17911 5.43 5.47 Hp K5III
12922FS Cnc LB: 8.60 8.81 Hp
12990U Cnc M 8.5 15.5 V 2440627. 304.78 40M2e
13024NSV 04149 8.60 8.68 V AM
13040NSV 04153 L 8.5 V A2
13043RU Cnc EA/DS/RS 10.10 11.25 V 2422650.720 10.172988 08F9V:+G9V:
13048BR Cnc DSCTC 8.26( 0.02 V 0.038 F0Vn
13081CY Cnc DSCTC 8.14( 0.02 V 0.1 F0V
13085UV Cnc LB 9. 10.5 P M4
13096NSV 04162 8.32( 0.02 V A9
13100NSV 04163 7.45 V A9
13104BS Cnc DSCTC 8.50( 0.02 V 0.051 A9Vn
13108NSV 04165 S: 10.4 11.1 P G6
13109NSV 17945 VAR: 9.22 V K1V
13118BT Cnc DSCTC 6.66( 0.06 V 0.10228 F0III
13120NSV 17947 8.88 9.00 Hp
13121BU Cnc DSCTC 7.67( 0.03 V 0.071 A7Vn
13123NSV 04171 6.52 6.61 V K0
13130NSV 04175 7.32 V AM
13131NSV 04174 7.53( 0.01 V AM
13133NSV 04177 9.49 V F2
13139TX Cnc EW/KW 10.00 10.35 V 2438011.3909 0.382881537 F8V+F7V
13140NSV 04179 6.39( 0.04 V K0
13143NSV 17951 VAR: 8.81 V F2V
13145NSV 04181 9.77 9.96 V F8
13148NSV 17953 DSCT: 6.78 V
13151NSV 04183 8.01 V AM
13155BQ Cnc DSCTC 8.19( 0.02 V 0.074 F2Vn
13158BV Cnc DSCTC 8.65( 0.02 V 0.21 F0V
13160BN Cnc DSCTC 7.80( 0.03 V 0.0388205 A8V
13165BW Cnc DSCTC 8.48( 0.01 V 0.072 F0Vn
13168EP Cnc DSCTC 6.76( 0.03 V
13181NSV 17956 DSCT: 8.33 V A5V
13184NSV 04192 DSCT: 7.92 V A7
13206NSV 04200 8.54 V F0
13215BX Cnc DSCTC 7.96( 0.02 V 0.053 A7V
13217BY Cnc DSCTC 7.91( 0.01 V 0.058 A7Vn
13243XX Cnc LB 10.1 11.0 P M4
13246NSV 17967 VAR: 5.62 V A0V+F8III
13262S Cnc EA/DS 8.29 10.25 V 2436985.029 9.4845516 08B9V+G8IV
13390FX Cnc SRB 6.63 6.77 Hp
13506NSV 18071 VAR: 6.86 V
13566X Cnc SRB 5.6 7.5 V 2443631. 195. C5,4(N3)
13601T Cnc SRB 7.6 10.5 V 482. 35C3,8-C5,5(R6-N6)
13641RT Cnc SRB 7.12 8.6 V 60. M5III
13644NSV 04327 4.20 4.27 V AM
13649NSV 04331 7.5 9.0 V K0
13660FZ Cnc SRB 6.28 6.38 Hp
13764TZ Cnc SRA 10.7 12.1 B 2442842. 55.3 M3-M5III
13765NSV 04360 E 11.2 12.0 P G
13824NSV 18134 7.67 7.75 Hp M1
13857GK Cnc LB: 9.10 9.20 Hp
13869kap Cnc ACV: 5.22 5.27 V 2439633.5 5.0035 B9IIIp(Hg-Mn)
13872NSV 18139 7.37 7.44 Hp
13879CW Cnc LB 10.0 11.2 P M6
13905NSV 18144 CST: 6.48 V F2V
13996GM Cnc LB: 8.61 8.73 Hp
14043GN Cnc RR: 8.80 8.89 Hp
14078GO Cnc EA 8.40 8.66 Hp
14313NSV 04490 7.7 8.2 P K2
14377EG Leo LB 8.78 8.97 Hp
14407WY Leo EA/D 11.1 11.7 P 2428552.47 4.985778 10A2
14416NSV 18221 BY: 8.58 V
14425NSV 18224 7.42 V K3III
14490EI Leo SRB 7.38 7.49 Hp
14675NSV 18256 8.56 8.65 Hp
14690NSV 04594 5.31( 0.04 V M2
14697EK Leo SRB 8.73 8.91 Hp
14715RT Leo EA/SD 10.3 11.6 P 2423844.037 7.447906 13
14739NSV 18266 5.79 V M1.5IIIab
14771R Leo M 4.4 11.3 V 2444164. 309.95 43M6e-M8IIIe-M9.5e
14801NSV 18274 8.30 8.35 V F5VI
14803NSV 18275 9.62 9.74 Hp G0
14853NSV 18283 VAR: 6.46 V M0III
14914NSV 18292 VAR: 5.89 5.95 V M2III
14920DV Leo SR 7.78 8.13 V
15018AL Leo EA/D 10.2 10.6 P 2426115.9 4.1444 F5
15066AC Leo CST: 9.44 9.49 V K0III
15068NSV 04699 4.67 4.76 V M2
15078NSV 18316 EB 9.1 9.5 V
15096XY Leo EW/KW 9.45 9.93 V 2445074.4906 0.2840969 K0V+K0
15118XZ Leo EW/KE 10.6 11.2 P 2445025.358 0.4877351 A6
15149EP Leo SRD: 8.01 8.08 Hp
15160NSV 18327 7.16 7.22 Hp
15204NSV 04733 5.54 5.90 I
15234NSV 04738 3.46 3.60 V A0
15253DD Leo SRB: 10.2 10.9 P M8
15279NSV 18340 SRB 7.13 7.22 Hp M3III:
15293NSV 18342 VAR: 8.34 V
15352EQ Leo LB: 9.49 9.65 Hp
15529UU Sex SRB 8.74 9.05 Hp
15531NSV 04828 6.09 6.17 V A0
15547NSV 18388 IB 6.72 6.81 Hp
15607DE Leo SRB: 5.60( 0.07 V M2IIIabS
15618NSV 04851 7.7 V F0
15633DW Leo RS 8.5 ( 0.08 V
15636RX Sex DSCTC 6.70( 0.02 V 2441303.024 0.0799 A3V
15667CX Leo ACV 5.97 6.15 V 7.897 A0p(Si-Cr-Sr)
15783ES Leo SRB: 5.46 5.56 Hp
15797rho Leo ACYG 3.83 3.90 V B1Iab
15851TX Leo EA/DM 5.66 5.75 V 2438844.3055 2.4450566 11A2V
15884NSV 18447 8.14 8.22 Hp M1
15925NSV 04914 9.3 ( 0.08 V K0
15934UV Leo EA/DW 8.90 9.56 V 2438440.72633 0.60008478 18G0V+G2V
15950DN Leo PVTEL: 9.91 10.00 V
15994UZ Leo EW/KE 9.58 10.15 V 2439800.373 0.6180428 A7
16009EU Leo LB 7.59 7.71 Hp
16012EV Leo SRB 7.63 7.77 Hp
16032NSV 18478 7.18 7.24 Hp
16040NSV 04945 6.5 8.0 V F6
16092NSV 04955 8.5 V K0
16145NSV 18519 VAR: 8.79 V
16216VV Leo SR 9.3 10.21 V 2428215. 181.5 M7
16271EY Leo LB 8.55 8.85 Hp
16346NSV 18547 7.41 7.47 Hp M1
16391NSV 05015 E: 8.9 9.27 P K0
16422VY Leo LB: 5.69 6.03 V M5.5III
16573AM Leo EW/KW 9.25 9.83 V 2442493.389 0.36579740 F8V
16581FF Leo SRB 9.35 9.71 Hp
16612NSV 18595 7.38 7.43 Hp
16626FG Leo SRB 7.84 8.01 Hp
16647AP Leo EW/KW 9.32 9.91 V 2439536.542 0.4303576 G0V
16670NSV 18624 7.04 7.08 Hp M1
16674FH Leo NL: 8.33 8.62 Hp
16799NSV 18681 7.56 7.62 Hp
16803FI Leo LB 6.92 7.34 Hp
16856FM Leo EA 8.54 8.86 Hp
16899NSV 18703 8.24 8.32 Hp
16924NSV 18709 VAR: 9.33 V B6
17072FQ Leo LB: 8.19 8.32 Hp
17096FR Leo LB: 9.70 9.89 Hp
17295NSV 18781 VAR: 7.98 V
17307FU Leo LB 8.77 9.25 Hp
17312NSV 18783 7.91 7.97 Hp
17347NSV 18791 8.31 8.40 Hp
17361NSV 18794 6.56 6.64 Hp
17427ZZ Leo SRB 10.3 11.6 P 2425359. 148. 40M0
17454IW Vir LB 8.79 9.52 Hp
17461NSV 18818 VAR: 6.17 V K1III
17471ome Vir LB 5.23 5.50 V M4III
17602NSV 18873 8.41 8.51 Hp
17604IX Vir LB: 8.22 8.48 Hp
17633nu Vir SRB 4.10 4.16 Hp
17638NSV 18894 6.96 7.03 Hp M2III:
17746NSV 18964 7.63 7.70 Hp
17754TY Vir SRD 7.97 8.5 V 50. G3pIb
17782IQ Vir DSCTC 6.30( 0.02 V
17878NSV 19065 6.67 6.76 V M3III
17896NSV 19079 7.54 7.60 Hp M0
17951NSV 05430 I: 9.6 10.0 P K0
18000IZ Vir SRB 7.14 7.24 Hp
18004TZ Vir SRB 9.4 11.2 P 134. M5
18012RX Vir SRD: 8.7 9.1 P 200. K0
18028NSV 19185 VAR: 6.71 V M0
18063RW Vir LB 6.72 7.38 V M5III
18098UU Vir RRAB 9.89 11.07 V 2441797.461 0.47560652 17A9-F5
18133II Vir DSCTC: 6.49 6.55 V
18205FG Vir DSCTC 6.53 6.58 V 0.079 Am
18209T Vir M 9.0 14.8 V 2440277. 339.47 36M6e
18274NSV 19355 6.97 V F3V
18314NSV 05555 3.86 3.93 V A2
18325CH Vir LB 9.5 10.6 P MC
18352KN Vir LB: 7.41 7.51 Hp
18362KO Vir LB 7.46 7.62 Hp
18399NSV 19382 7.65 7.72 Hp M1
18468KP Vir EA 8.42 8.79 Hp
18469FT Vir DSCTC 6.20 6.24 V 0.05 F2III
18495FZ Vir SRB 6.81 6.98 V 25. M4III
18498KQ Vir LB: 8.84 8.95 Hp
18503NSV 19406 VAR: 7.36 V
18638FW Vir SRB: 5.63 5.75 V 2442250. 15. 50M3IIIab
18642NSV 19445 VAR: 6.66 V M0III
18681KR Vir SRD: 9.39 9.65 Hp
18683KS Vir LB 7.62 7.82 Hp
18718NSV 05889 9.72( 0.06 V F7
18730NSV 19470 VAR: 8.61 V M1
18746KU Vir LB 7.86 8.06 Hp
18816IM Vir EA/RS: 9.74( 0.15 V
18837NSV 19498 8.46 V M0.5Ve
18854NSV 05994 6.41( 0.07 V G8
18903psi Vir LB 4.73 4.96 V M3III
18961KV Vir LB: 7.82 7.92 Hp
18995NSV 19572 VAR: 7.37 V
19053NSV 19584 LB 7.5 ( 0.02 V K0V
19056NSV 19585 DSCT: 6.59 V F0V
19095IS Vir RS 8.27( 0.05 V
19126HY Vir EA 7.81 8.10 V
19142KY Vir SRB: 8.02 8.35 Hp
19166NSV 06127 9.7 ( 0.2 P F5
19172NSV 06128 9.5 ( 0.3 P MB
19194LL Vir SRB: 6.91 7.08 Hp
19202GZ Vir DSCTC 8.0 ( 0.035V
19214SW Vir SRB 6.40 7.90 V 150. M7III
19240NSV 19680 VAR: 7.64 7.72 V
19246DK Vir DSCTC 6.67 6.72 V 2441777.804 0.119153 40F0IV
19260LP Vir ELL: 6.92 7.08 Hp
19308LS Vir SRB: 8.30 8.54 Hp
19322NSV 19751 6.98 7.03 Hp K5III
19356IN Vir RS 9.24( 0.15 V
19368alf Vir ELL+BCEP 0.95( 0.10 V 2419530.49 4.014604 B1III-IV+B2V
19375W Vir CWA 9.46 10.75 V 2432697.783 17.2736 38F0Ib-G0Ib
19379BD Vir EA/SD 9.9 11.2 V 2442538.413 2.548537 18A5
19382NSV 06244 5.20 5.28 V M0
19386LU Vir EB: 7.88 8.16 Hp
19391NSV 06253 4.75 4.79 V K1
19399V Vir M 8.1 15.0 V 2444667. 250.08 42M3e-M6e
19454NSV 06297 4.68( 0.07 V M2
19474S Vir M 6.3 13.2 V 2445046. 375.10 45M6IIIe-M9.5e
19478NSV 19868 7.46 7.52 Hp
19508LW Vir LB: 9.14 9.29 Hp
19519LX Vir LB 8.41 8.75 Hp
19522GP Vir GCAS 8.03 8.10 V B5e
19525NSV 19888 VAR: 8.9 V
19616NSV 06390 4.9 5.1 V M2
19708NSV 19955 8.20 8.26 Hp
19715MM Vir SRB: 8.89 9.05 Hp
19718NSV 06442 5.44( 0.08 V M2
19754MN Vir LB: 9.02 9.13 Hp
19768NSV 19971 7.76 7.84 Hp M0
19779NSV 19974 E: 8.55( 0.05 V
19804NSV 19984 VAR: 7.40 V
19828IT Vir ELL 7.82 7.86 V
19966NSV 20031 7.88 7.97 Hp
19994MS Vir EW: 9.40 9.67 Hp
20000FQ Vir E/DM 10.1 10.9 P 2427841.725 3.018375 A0
20004ER Vir SRB 6.45 6.63 V 2440752. 55. M4III
20019DM Vir EA/D 8.75 9.50 V 2443583.8810 4.6694335 06F6IV+F6IV
20032ES Vir LB 8.15 8.33 V MB
20037FR Vir LB: 7.02 7.19 V M3III
20056Z Vir M 9.9 15.1 V 2442496. 305.71 39M5e
20064ET Vir SRB 4.80 5.00 V 2440697. 80. M2IIIa
20069AL Vir CWA 9.10 9.92 V 2444396.69 10.30256 41F0-F8
20074DN Vir SRB 9.1 9.6 P MB
20075NSV 20057 8.88 8.98 Hp
20076MT Vir LB: 9.02 9.16 Hp
20085EU Vir SRB 9.01 9.19 V 2440710. 38. MB
20090MU Vir E: 7.24 7.28 Hp
20094NSV 20060 VAR: 5.52 5.7 B K3IIICN-1
20098EV Vir SRB 6.74 7.09 V 2440726. 120. M4II-III
20158MW Vir EW: 7.00 7.04 Hp
20167AN Vir SRB 9.2 10.1 P 100. M5
20178CS Vir ACV 5.84 5.95 V 2440382.25 9.2954 50A0p(Cr-Eu)
20189NSV 06621 4.52 4.55 V AM
20192EY Vir SRB 8.2 8.6 V M5
20193MZ Vir LB 7.29 7.66 Hp
20213EZ Vir SRB 7.77 7.97 V 2440710. 39. M1
20269NSV 20097 8.66 8.73 Hp M0
20347HS Lib LB 8.32 8.69 Hp
20353UW Lib SRD 9.05 10.64 V 2441920. 84.726 G2e-K0(M3)
20355NSV 20124 10.81( 0.6 B K7V
20426RV Lib EA/D/RS 9.02 9.50 V 2430887.236 10.722164 14G5
20501V Lib M 9.0 15.9 V 2439214. 255.30 42M5e-M8.0e
20598HT Lib LB: 9.32 9.44 Hp
20643NSV 06816 ACV 5.32 V AP
20672NSV 06827 2.72 2.75 V AM
20708NSV 20202 8.98 9.12 Hp
20754NSV 20211 7.64 7.70 Hp F2IV
20797FY Lib SRB 7.06 7.78 V 120. M5III
20839NSV 20220 7.67 7.75 Hp M2III
20842HV Lib LB 7.89 8.10 Hp
20858NSV 20225 7.92 7.99 Hp M2/3III
20931NSV 06927 7.1 ( 0.01 V F2
20939NSV 06931 6.17( 0.09 V K1
20959II Lib SRB 8.05 8.19 Hp
20975IK Lib LB: 7.91 8.02 Hp
20982IL Lib E 7.64 7.76 Hp
20984HI Lib ACVO 7.48( 0.007V
21044NSV 06981 ACV: 4.53 4.56 V AP
21087NSV 20279 VAR: 6.78 V M2III
21132ES Lib EB/KE 7.10 7.57 V 2440329.4669 0.8830356 A2-3V
21142NSV 20287 IB 10.07 10.24 Hp F0
21144IO Lib RS: 9.34 9.46 Hp
21188NSV 20297 9.57 9.72 Hp
21201S Lib M 7.5 13.0 V 2441883. 192.9 49M1.0e-M6.0e
21228NSV 07043 6.47 V K2
21313HM Lib SR: 7.42 7.63 V
21321IQ Lib CEP: 9.33 9.42 Hp
21350GZ Lib ACVO 6.66 6.71 V
21369NSV 07114 6.17 6.61 V AM
21397GG Lib SR: 6.83 6.93 V M5:III
21415NSV 07126 5.47 5.53 V B2
21426IT Lib EA: 9.01 9.51 Hp
21444EI Lib EA/SD: 9.5 10.5 P 2430869.310 1.98691 13A2
21499IV Lib E: 8.46 9.00 Hp
21564NSV 20363 4.94 5.02 V K3III
21594NSV 07200 4.70 4.75 V K5
21617NSV 20383 VAR: 9.42 V
21630NSV 20388 VAR: 7.59 V
21701NSV 20404 VAR: 6.72 V
21778NSV 07304 L: 10.5 11. P M5
21785lam Lib ELL 5.03( 0.02 V
21792R Lib M 9.8 15.9 V 2439221. 241.85 44M5e
21795V1040 Sco BCEP: 5.39 5.42 Hp
21799IZ Lib SRB 7.52 7.63 Hp
21808V0927 Sco SXARI 5.8 ( 0.03 V 2444256.572 1.45937 B8IIIp(He weak)
21811NSV 20434 8.96( 0.12 V G2IV
21812NSV 07327 5.89 5.96 V B5
21853V1026 Sco IA 8.85 9.83 T
21854HR Lib DSCTC 6.13( 0.02 V
21867NSV 07351 6.59( 0.05 V M1
21871NSV 07359 BCEP: 5.84 5.87 V B3
21872V0928 Sco ACV 6.74 6.76 V
21883FX Lib GCAS 4.74 4.96 V B5IIIpe
21889V0913 Sco SXARI 5.40 5.47 V 0.492 B4IV-Vp(He weak)
21893V1149 Sco INT 10.10 10.25 V
21895pi Sco EB 2.82 2.85 Hp
21917del Sco GCAS 1.86 2.32 V
21949NSV 20481 7.33 V B9Vann
21952V1043 Sco SRB 7.45 7.58 Hp
21987V1044 Sco E: 8.76 8.96 Hp
22017NSV 07424 2.61 2.67 V *
22027V0929 Sco SXARI 5.89 5.91 P
22035V1046 Sco E 9.34 9.70 Hp
22042NSV 20509 7.88 7.97 Hp F0V
22067NSV 20513 5.40 5.44 Hp M2III
22076NSV 20517 8.70 8.79 Hp A0V
22084NSV 07470 5.87 5.90 V B9
22108V0952 Sco ACV 6.57( 0.04 V
22147NSV 20539 7.98 V B9Vann
22160V0718 Sco EA 8.98 10. V 2442630.1 A2
22171V1051 Sco SXARI 6.40 6.43 Hp
22212NSV 07578 6.06 6.10 V A0
22270V0953 Sco ACV 9.2 ( 0.04 V
22274V0933 Sco ACV 7.37( 0.045V
22276NSV 20583 VAR: 9.08 V
22283NSV 07632 4.52 4.58 V A5
22286V0961 Sco ACV 10.17 10.25 U
22288sig Sco BCEP 2.86 2.94 V 2444450.548 0.2468390 50B2III+O9.5V
22300NSV 20603 9.31 9.35 V A1Vn
22310V0972 Sco DSCT 9.52 9.69 V
22320NSV 20613 VAR: 7.46 7.49 V B9Vn
22333NSV 20620 9.98( 0.14 V G1IV
22350khi Oph GCAS 4.18 5.0 V B1.5IV-Vpe
22374alf Sco LC 0.88 1.16 V M1.5Iab-Ib
22383NSV 20655 DSCT: 7.81 V A3V
22388NSV 20658 VAR: 4.79 V B2V
22399V2394 Oph EW 11.25 11.95 U
22407ome Oph ACV 4.44 4.51 V 2.99 A7p(Sr-Cr)
22426S Oph M 8.9 14.7 V 2442247. 233.51 45M5e
22491V0955 Sco ACV 8.65( 0.04 V
22500V2307 Oph INA 9.50 11.13 U
22522AX Sco SRB 9.85 12.0 B 138. M6
22527NSV 20740 8.59 8.67 Hp K1III
22549V2353 Oph ACV 7.58 7.64 Hp
22562NSV 07935 E: 6.58( 0.03 V A0
22572NSV 07944 6.7 ( 0.4 P A2
22581NSV 20760 6.66 6.71 Hp K5II
22587V2354 Oph LB: 8.58 8.68 Hp
22602NSV 20767 9.56 9.70 Hp F0
22640NSV 20777 8.57 8.64 Hp M1III
22661V2106 Oph SR 7.38 7.46 V 22. M2III
22689V2355 Oph EB 7.11 7.25 Hp
22726NSV 20795 VAR: 8.21 8.27 V
22731V2253 Oph RS 8.1 ( 0.18 V
22751NSV 20820 8.08 8.12 V Ap
22787SY Oph SRB 9.7 11.4 P 2426470. 132. M5
22847V2358 Oph LB 8.35 8.52 Hp
22905NSV 20878 5.93 5.98 Hp M1/2III
22920V2360 Oph LB: 8.34 8.45 Hp
23001NSV 20892 VAR: 8.93( 0.1 V M0
23051BF Oph DCEP 6.93 7.71 V 2444435.21 4.06775 26F6-G2
23137NSV 20996 9.01( 0.09 V
23189NSV 21078 9.30 9.56 Hp F0
23207NSV 21112 8.61 8.70 Hp G8/K0IV
23268NSV 21202 8.32 8.41 Hp M1III
23399NSV 21541 VAR: 4.41( 0.04 V F1IV
23426tet Oph BCEP 3.25 3.31 V 2440324.230 0.140531 B2IV
23483V2371 Oph BCEP 9.12 9.18 Hp
23530NSV 08640 4.15 4.18 V AM
23562V2372 Oph LB 7.31 7.40 Hp
23575NSV 22176 8.60 8.68 Hp M0III
23595TW Oph SRB 11.6 13.8 P 185. C5,5(Nb)
23612NSV 22346 7.44 7.50 Hp F2IV
23618NSV 09037 4.79 4.82 V A0
23661V2374 Oph SRD 7.81 7.92 Hp
23671V2376 Oph LB: 8.01 8.11 Hp
23681V2378 Oph E: 7.17 7.28 Hp
23692V2125 Oph ACV 6.57( 0.041V 9.75 B8p(Si)
23748NSV 23046 6.85 6.93 Hp K5III
23784V2382 Oph BE 7.26 7.29 Hp
23793V0551 Oph LB 10.1 ( 0.4 B M2
23831V2384 Oph E 9.10 9.24 Hp
23840V0552 Oph LB 10.6 11.3 P M0
23859V2243 Oph BE 9.61 9.76 V
23891V3892 Sgr GCAS 8.44 8.95 V B1:III:nne
23902SZ Sgr SRB 11.05 11.9 B 73. C7,3(Nb)
23940V0777 Sgr EA/GS 10.42 10.7 B 2429411.7 936.07 06K5Ib+A
23964BN Sgr EA 9.25 10.1 V 2435370.493 2.519653 23F6
23971NSV 23848 VAR: 9.47 9.49 V B3Ia
23974X Sgr DCEP 4.20 4.90 V 2440741.70 7.01283 36F5-G2II
23985NSV 09682 4.64 4.97 I G3
23997V4375 Sgr BE 8.93 9.06 Hp
24002V3894 Sgr EB/D 6.21 6.39 V 2444569.775 2.61862 B3IVe
24004NSV 23882 VAR: 9.11 9.74 V B0.5Vpe
24142V0771 Sgr GCAS 8.9 9.38 B B0ne
24224NSV 24045 6.88 6.95 Hp A1Ve
24240NSV 24050 6.57 6.66 Hp K5II
24248NSV 24052 VAR: 9.28 10.01 V B0.5Vpe
24272NSV 24055 7.6 V B8Si
24287V3895 Sgr EA 9.0 9.5 P 2428664.492 A0
24315NSV 24060 9.42 V
24348NSV 24067 7.37 7.43 Hp B1/2II
24357NSV 09957 6.30 6.65 I M
24424NSV 09996 5.74 5.77 V B0
24436NSV 10013 7.30 8.21 V O7
24447NSV 24083 7.83 8.6 U
24449NSV 24084 7.82 7.91 V B2V
24481V4202 Sgr E: 8.21( 0.25 V
24495NSV 24176 9.0 9.7 B B0
24524NSV 24219 VAR: 7.42 7.48 V B0IIIpne
24543W Sgr DCEP 4.29 5.14 V 2443374.77 7.59503 32F4-G2Ib
24569V4379 Sgr BE: 7.03 7.13 Hp
24581NSV 24261 VAR: 8.59 9.01 V B0.5Vnne
24632NSV 10220 4.57 4.94 I M3
24633NSV 24270 10. 11.7 V
24644NSV 10224 8.12 8.18 V M2
24665NSV 24277 7.68 V WC5e
24669V4381 Sgr ACYG: 6.57 6.62 Hp
24676V4382 Sgr BCEP 7.93 7.98 Hp
24678V3792 Sgr EB/DM 6.43 6.88 V 2441879.349 2.248082 B5
24698V3903 Sgr INA: 7.00 7.45 V O8Vn
24711NSV 24296 VAR: 8.4 ( 0.02 V B9pSi
24714NSV 24298 VAR: 9.10 9.90 V B1V
24764SY Sgr INSA: 9.87 10.12 V F8
24782V4383 Sgr BE 8.69 8.82 Hp
24796V4045 Sgr ACV 6.51 6.54 V 2.8855 A0p(Si-Cr-Eu)
24801V4159 Sgr BCEP 8.09 8.16 V
24805NSV 10342 7.22 7.25 V O9
24808AO Sgr SRB 10.1 11.5 P 143.3 M3e
24816V4384 Sgr ACYG: 7.20 7.30 Hp
24821V4385 Sgr ELL: 7.42 7.46 Hp
24841AP Sgr DCEP 6.52 7.41 V 2436045.500 5.057875 22F6-G1
24861mu Sgr EA+ACYG 3.80 3.88 V 2444035. 180.55 11B8eqIa+B1.5V
24872NSV 24338 7.15 7.17 V Ap
24877NSV 10393 5.36 5.50 V M3
24904NSV 24342 6.78 6.84 Hp M1III
24916NSV 24345 ACYG: 5.38 V B0.5Ia/Iab
24932V4387 Sgr ACV 6.09 6.12 Hp
24953V4015 Sgr SR: 405.
24978WZ Sgr DCEP 7.45 8.63 V 2435506.629 21.849708 31F8-K1
25004V4389 Sgr SRB: 7.16 7.26 Hp
25037NSV 10543 6.43 6.82 V B0
25070NSV 24393 8.79 8.91 Hp G1V
25108NSV 24403 VAR: 2.70 V K3IIIa
25123NSV 10662 7.78( 0.04 V B1
25129Y Sgr DCEP 5.25 6.24 V 2440762.38 5.77335 34F5-G0Ib-II
25130V4028 Sgr SR: 6.10 6.38 V 35. M5III
25155XZ Sgr EA/SD 8.82 10.93 V 2441890.6201 3.275555 11A3V+G5IV-V:
25190V4392 Sgr SRD: 8.41 8.55 Hp
25199V4393 Sgr LB: 7.54 7.65 Hp
25242NSV 24428 7.48 7.57 Hp K5III
25245XX Sgr CEP 8.41 9.28 V 2435308.449 6.424140 30F6-G2
25252NSV 24432 7.27 7.34 Hp M0III
25270NSV 24437 VAR: 9.20 V B0V
25324NSV 10835 6.17 6.20 V B8
25341V2349 Sgr EA/D 8.76 9.4 B 2426916.650 5.02565 12B1Vne
25348NSV 10864 6.5 6.73 V A0
25351NSV 24448 BY: 8.38 V
25362V4031 Sgr GCAS 6.52 6.67 V B2IVnep
25414V3508 Sgr GCAS 7.70 8.00 V B6IIIe
25415V Sgr CST 8.1 V F2II
25416V4397 Sgr SRB 8.11 8.27 Hp
25429U Sgr DCEP 6.28 7.15 V 2430117.925 6.745226 28F5Ib-G1.5Ib
25437NSV 24489 VAR: 7.03 7.07 V
25468NSV 24491 VAR: 6.81 V B3IV
25471V4398 Sgr ACYG 6.89 6.93 Hp
25514NSV 11035 6.51 6.52 V F3
25518NSV 24504 BY: 8.61 V
25533V4400 Sgr BE 8.02 8.15 Hp
25535V4190 Sgr DSCTC 6.44 6.48 V
25539V4401 Sgr SRB 6.64 6.77 Hp
25597NSV 11106 8.9 8.95 V BE
25656V4131 Sgr GCAS: 8.68 8.82 V
25684NSV 11198 5.49 5.82 I M2
25686V4728 Sgr SRD 9.00 9.28 V
25732V3879 Sgr SRB 6.05 6.58 V 50. M5.2III
25747NSV 24560 7.74 7.79 Hp B3III
25806V0350 Sgr DCEP 7.08 7.83 V 2435317.227 5.15424 28F5-G2Ib
25824V4404 Sgr ACV 7.43 7.48 Hp
25828V4405 Sgr SRB: 6.20 6.33 Hp
25834NSV 24582 5.47 5.51 Hp K5III
25843V4406 Sgr SRB 6.73 6.89 Hp
25880V0356 Sgr EA/DS: 6.84 7.66 V 2433900.827 8.89610 12B3V+A1II
25896NSV 24594 VAR: 6.84 6.86 V K4/5III
25898NSV 24595 E 8.70 V
25922YZ Sgr DCEP 7.02 7.76 V 2435514.301 9.553606 49F6-G2
25924NSV 24603 VAR: 6.69 6.82 V Am(A2/F1/F2)
25958BB Sgr DCEP 6.55 7.30 V 2436053.535 6.63699 34F6-G1
25968V4088 Sgr E 7.49 7.87 V
26061V4408 Sgr LBV: 8.28 8.37 Hp
26080UX Sgr SRB 8.9 9.6 P 100. MB
26171NSV 24635 ACYG 6.93 6.95 V O6.5III(n)(f)
26207NSV 24639 VAR: 6.57 V M3III
26215AR Sgr RVA 9.1 13.5 P 2421113. 87.87 F5e-G6
26295V0523 Sgr EA/DM 9.57 9.90 V 2415800.762 2.3238102 12A5
26324SU Sgr SRB 8.12 8.64 V 60. M6III
26334NSV 24673 6.78 6.83 Hp A0V
26345NSV 11703 1.38 1.51 K G8
26349V4409 Sgr BE 8.67 8.78 Hp
26385V4197 Sgr EW/KE 7.95 8.70 V
26399NSV 11737 EW: 10.6 11.3 P K2
26415V4198 Sgr * 6.23 6.29 V
26449V4024 Sgr GCAS 5.34 5.60 V B2Ve
26495NSV 11769 1.75 2.38 K F2
26521NSV 11781 8.4 ( 0.3 P B9
26537NSV 24704 7.67 7.73 Hp B7II/III
26549NSV 24706 8.26 8.33 Hp G3/5V:
26552V0353 Sgr 10.8 12.2 P MA
26614RW Sgr SRA 9.0 11.7 V 2441931. 186.82 47M4II/IIIe-M6III:e
26689R Sgr M 6.7 12.83 V 2443371. 269.84 46M4e-M6e
26719NSV 24731 VAR: 4.88 V G8II
26724NSV 24732 6.68 6.72 Hp A3/5V+A2/3V
26771NSV 11892 8.5 V B9
26776V1942 Sgr LB 6.74 7.00 V C6,4(N2/R8)
26807V4413 Sgr LB: 8.75 8.86 Hp
26812V4414 Sgr SRB 7.60 7.77 Hp
26837NSV 11929 8.6 9.5 V K2
26841V4199 Sgr * 6.18 6.26 V
26843rho 1 Sgr DSCTC 3.90 3.94 V 0.050 F0IV-V
26848ups Sgr EB/GS 4.53 4.61 P 2420439.55 137.939 B8pI:+O9V
26871V4138 Sgr RS 6.57 6.85 V
26924NSV 24772 5.98 6.04 Hp B2Vnn
26941NSV 11986 EW: 9.0 11.5 P K0
26964NSV 11992 5.42 5.46 V K4
27053V4418 Sgr LB: 8.47 8.57 Hp
27146NSV 12107 7.5 ( 0.6 P B9
27148NSV 24797 8.12 8.21 Hp M1III
27180V3790 Sgr LB: 7.24 7.54 V M2
27197V4638 Sgr SR 9.05 9.33 V
27213AQ Sgr SRB 9.1 11.4 P 199.6 C7,4(N3)
27217NSV 12153 4.84 5.23 I K5
27241NSV 24815 DSCT: 7.9 ( 0.02 V
27250NSV 12183 5.63 5.67 V AM
27263V4333 Sgr DSCT 5.48 5.60 V
27293NSV 12207 E: 9.8 10.5 P K0
27318NSV 24831 9.20 9.32 Hp G8IV
27358NSV 24835 6.71 6.74 Hp B6III/IV
27384NSV 12275 5.28 5.36 V K2
27402V4420 Sgr SRB: 8.62 8.82 Hp
27429V4063 Sgr DSCT 7.9 ( 0.12 V 0.361 F0
27433V4421 Sgr LB 9.20 9.39 Hp
27522UW Sgr SRB 11.76 12.5 B C6,5-C7,1J(Na)
27528V4422 Sgr LB: 8.01 8.07 Hp
27540V4026 Sgr SR: 6.69 6.90 V M5III
27568NSV 24889 8.53 8.63 Hp B9IV/V
27578V4423 Sgr LB: 8.17 8.27 Hp
27620V4064 Sgr ACV 7.23 7.36 V 2442621.478 4.718 30B9p(Si)
27636NSV 24913 7.66 7.73 Hp M0III
27684V0505 Sgr EA/SD 6.46 7.51 V 2444461.5907 1.18287156 20A2V+F6:
27724V4425 Sgr SXPHE: 9.38 9.92 Hp
27729V2617 Sgr EA/KE: 9.56 10.1 V 2425501.340 0.9972646 A0
27748V4427 Sgr LB 8.58 8.76 Hp
27760NSV 24941 VAR: 4.52 V K3IICN1
27792NSV 24947 7.69 7.80 Hp A2/3II
27839NSV 24963 8.33 8.41 Hp M2III
27861NSV 24969 8.05 8.11 Hp A5IV
27961V4091 Sgr RS: 8.4 ( 0.04 V
27968V4429 Sgr SRD: 8.12 8.30 Hp
28016BC Cap SRB 8.13 8.37 Hp
28025NSV 12838 9.75 9.80 V K8
28027AR Cap ACV 8.08 8.28 V
28035BD Cap DSCTC 7.51 7.57 Hp
28058R Cap M 9.4 14.9 V 2439014. 345.13 44Ne
28213BF Cap EB 8.94 9.27 Hp
28221AE Cap SR 9.0 11.1 B 200. M4
28246BG Cap SRD: 8.92 9.04 Hp
28287NSV 25105 3.08 3.12 V A0V+G1II
28370NSV 25134 8.18 8.25 Hp M0III
28488AT Cap RS 8.87 9.18 V
28570BK Cap LB: 8.78 8.90 Hp
28588AK Cap LB 9.0 9.7 P M2
28736NSV 25208 5.19 5.24 Hp M1III
28739IN Aqr LB 8.01 8.14 Hp
28750NSV 25217 7.65 7.71 Hp M2III
28772NSV 25239 9.68 V K0V
28773S Cap CST: 9.2 P G5
28789BL Cap RR: 7.38 7.45 Hp
28833NSV 25304 IB 6.92 7.00 Hp M2III
28914NSV 25336 7.41 7.46 Hp F7V
28933BM Cap E 9.16 9.42 Hp
28979NSV 25363 VAR: 7.64 V F0V
29069NSV 25397 BY: 7.36 7.46 Hp F8V
29124DV Aqr EB/DS 5.89 6.25 V 2426160.500 1.575531 F0IV
29142AB Cap LB 10.4 11.0 P M2
29143AO Cap ACV 6.2 ( 0.050V 2.25 B9p(Si)
29212IU Aqr LB 6.46 6.64 Hp
29248NSV 25446 8.23 8.33 Hp F0/2V
29304NSV 25468 7.24 7.29 Hp K1Ve+M0
29307RS Cap SRB 8.3 10.3 P 340. M4
29326NSV 25478 7.78 7.84 Hp M1III
29378Z Cap M 8.6 15.0 V 2442017. 181.48 49M2e-M7.0
29396EW Aqr DSCTC 6.41 6.48 V 2441534.104 0.097 F0III-IV
29418RX Aqr LB: 9.5 10.3 P M4
29465NSV 25528 VAR: 6.04 V
29494IW Aqr LB: 6.47 6.54 Hp
29574RY Aqr EA/SD: 8.8 10.1 V 2440824.414 1.966594 13A3
29579IX Aqr LB 7.50 7.61 Hp
29592AU Cap RS 7.98 8.02 V
29607T Cap M 8.4 14.3 V 2439267. 269.28 44M2e-M8.2
29613iot Cap BY 4.27( 0.06 V
29635NSV 13683 5.35 5.77 V K2
29684NSV 13702 9.1 ( 0.4 P A5
29689NSV 25600 7.86 7.95 Hp K1/2IIICNvar
29739NSV 25615 VAR: 6.86 V
29782NSV 25649 VAR: 6.74 V K5III
29817AS Cap RS: 8.0 ( 0.13 V
29858UU Cap SRB 9.3 10.4 P 100. M4
29874eps Cap GCAS 4.48 4.72 V B3IV-Vpeq
29883BP Cap LB 7.34 7.44 Hp
29886BQ Cap EA 8.11 8.40 Hp
29932AD Cap E/RS 10.77 11.4 B 2.96000 G5+G5
29937gam Cap ACV 3.20( 0.03 J
29944NSV 25725 VAR: 9.39( 0.025V B2II(n)
29962BY Cap RS 5.13 5.18 V
29999NSV 25746 8.13 8.21 Hp M0III
30040NSV 25759 9.55 9.70 Hp GpBa
30044AG Cap SRB 5.90 6.14 V 25. M3III
30058del Cap EA 2.81 3.05 V 2435656.913 1.0227688 08A7mIII
30069AP Cap ACV 7.60 7.65 V 2442619.827 2.67 B9p(Si)
30159NSV 25781 VAR: 5.07( 0.03 V F1IV
30203BU Cap LB 7.70 7.95 Hp
30210BV Cap LB 7.82 8.02 Hp
30219NSV 13969 L 9. 10.5 P M4
30227NSV 25798 VAR: 6.81 V
30262KK Aqr LB 7.90 8.23 Hp
30309DX Aqr EA/KE: 6.37 6.78 V 2442687.697 0.9450132 15A2V
30329KM Aqr LB: 8.13 8.25 Hp
30370KN Aqr LB 6.85 7.02 Hp
30423KP Aqr LB: 8.03 8.15 Hp
30441NSV 25847 6.01 V K0III/IV
30461KR Aqr LB 7.25 7.36 Hp
30463NSV 14068 6.02 6.07 V F2
30548KS Aqr LB: 9.42 9.63 Hp
30558NSV 14107 8.08 V KP
30602ST Aqr EB/KE: 9.15 9.67 V 2441236.316 0.78099525 A7:+G8IV:
30610KT Aqr LB: 7.83 7.94 Hp
30613DZ Aqr SR: 9.8 10.5 P M7
30654NSV 25892 7.74 7.83 Hp M3III
30775NSV 25921 8.33 8.40 Hp
30784KY Aqr LB: 8.81 8.94 Hp
30806LL Aqr EA 9.33 9.72 Hp
30828LM Aqr SRB 8.19 8.39 Hp
30840LO Aqr IB 7.44 7.59 Hp
30863AB Aqr LB 9.5 11.5 P M7
30907LP Aqr LB 6.30 6.64 Hp
30947NSV 25951 7.17 7.23 Hp K4/5III
30975LQ Aqr LB 6.71 6.78 Hp
31005FM Aqr DSCTC 6.16 6.19 V 0.087 A9III-IV
31020NSV 14329 3.98 4.04 V M0
31061lam Aqr LB 3.70 3.80 V M2.5IIIa
31074HI Aqr ACV 5.80( 0.005V
31092TT Aqr LB 9.7 10.7 P M5
31097NSV 14360 7.6 V
31099NSV 25974 7.27 7.31 Hp
31123NSV 25980 6.66 6.70 Hp
31147AZ Psc RS: 7.32 7.50 V
31163NSV 25988 8.03 8.11 Hp
31177NSV 25990 6.21( 0.02 V G4III
31209NSV 25999 6.24 6.29 Hp M2III
31379NSV 26040 VAR: 7.17( 0.02 V F3V
31391NSV 26044 4.30 4.33 Hp M2III
31399NSV 26046 7.39 7.47 Hp M0
31412NSV 26048 VAR: 9.16 V K3V
31432khi Aqr LB 4.90 5.06 V M3III
31446psi 2 Aqr BE: 4.30 4.36 b
31467NSV 14491 4.97 5.00 V A0
31496NSV 14515 5.7 7.4 V G5
31547NSV 26076 BY: 7.62 V
31583kap Psc ACV 4.87 4.95 V 0.58525 A0p(Cr-Sr-Si-Eu)
31588NSV 14568 6.24 6.25 V G7
31680DM Psc SRB 7.96 8.10 Hp
31715NSV 26106 BY: 9.57 V M0.5(e)
31721NSV 26107 7.94 8.01 Hp
31812NSV 26122 7.53 7.59 Hp
31906TX Psc LB 4.79 5.20 V C7,2(N0)(Tc)
31939NSV 14715 5.01 5.26 I K4
31945BS Aqr DSCT 9.13 9.65 V 2428095.330 0.19782277631A8-F3
32009BS Psc BY 10.66( 0.16 V
32041NSV 26159 7.58 7.67 Hp M1
32064XZ Psc LB 5.61 5.97 V M5IIb
32158BH Psc DSCTC 7.13( 0.09 V
32159BT Psc IB: 7.8 ( 0.09 B
32164DQ Psc SRB 6.82 6.94 Hp
32197DR Psc DSCTC 7.29 7.33 Hp
32209YY Psc LB: 4.31 4.41 V M3III
32213BU Psc IB: 6.9 ( 0.06 B
32449NSV 15051 7.76 7.82 Hp
32540NSV 15079 7.11( 0.082V
32556CE Psc SRB 7.43 7.61 Hp
32609BU Cet RS 3.86 3.96 K
32957NSV 15478 8.39 8.46 Hp M1
32981AI Ari LB: 9.63 10.00 Hp
33013EG Cet SRB 6.36 6.52 Hp
33019AP Ari BY: 9.90 10.06 Hp
33040X Ari RRAB 8.97 9.95 V 2437583.570 0.6511426 13A8-F4
33100V1127 Tau SRB 8.40 8.91 Hp
33106V0966 Tau BY 11.41 11.54 V
33110V1169 Tau BY 10.79( 0.03 V
33116V1084 Tau RS 11.04( 0.08 V
33117V1038 Tau BY 11.26 11.46 U
33119V0632 Tau UV 13.6 14.93 U Kea
33123V1170 Tau BY 11.57( 0.05 V
33124NP Tau UV 13.8 14.90 B K4Ve-M0.5
33135NSV 15754 10.8 ( 0.05 V
33150NSV 15757 11.3 ( 0.03 V
33165V0811 Tau BY 12.66( 0.15 V
33169NSV 15761 BY: 11.94 12.04 V G4V
33170NSV 01268 11. <13. V
33176OU Tau UV+BY 12.6 14.65 B K7Ve
33179V1188 Tau EW 11.85 12.30 V
33182V1041 Tau UV: 12.4 14.1 U
33184V0855 Tau BY: 10.0 ( 0.035V
33199V0638 Tau UV 14.7 15.6 P M0Ve+B
33201V0788 Tau UV 16.2 <20.0 U
33205V0812 Tau BY 12.90( 0.125V
33207V0789 Tau UV 14.7 15.4 U
33208V0813 Tau BY 12.81( 0.09 V
33214NSV 15766 10.12 V G1V
33225V1045 Tau BY 11.17 11.28 U
33229V0641 Tau UV+BY 13.3 14.30 B K2V
33232V1171 Tau BY 11.10( 0.12 V
33248V0642 Tau UV 13.2 14.46 U K3Ve
33252V0814 Tau BY 12.30( 0.075V
33255V1065 Tau RS: 12.18( 0.15 V
33268V1046 Tau BY: 11.28 11.37 U
33286V0815 Tau BY 12.41 12.52 V
33287NSV 01296 12. 13.9 P
33310V0703 Tau UV 12.2 14.88 U K3V
33317QX Tau UV+BY 12.4 15.68 U K7Ve-M0Ve
33326NSV 15779 VAR: 9.88 V F6V
33357V0658 Tau UV 14.5 19.4 U
33364NSV 15783 10.07 10.11 V F9V
33379V0660 Tau UV+BY 12.4 14.46 U K3Ve
33390NSV 15785 BY: 10.33 V F9V
33392YZ Tau RRC 13.3 14.0 P 2419658.9700 0.41147560 40A-G
33397NSV 15786 11.7 V
33408SY Tau LB 10.7 11.7 P M4
33415NSV 15787 RS: 10.94 V K0V
33417V0545 Tau UV+BY 13.4 14.20 U K2.5V
33434NSV 01344 10.83 10.87 V G2
33457V0664 Tau UV 12.6 14.7 U K2.5Vea
33459V1089 Tau BY 11.35( 0.06 V
33465V1128 Tau EW 9.65 10.24 Hp
33473V1090 Tau BY 10.93( 0.03 V
33480V1048 Tau UV 12.8 14.5 U
33485NSV 15797 11.10 V
33494NSV 01358 UV: 12.8 13.6 P K3
33523V0553 Tau UV 13.7 14.51 B
33526V0370 Tau UV 13.8 15.40 U K3V
33535NSV 01368 11.03 11.07 V G2
33545V0766 Tau ACV 6.30( 0.065V 2443849.27 2.53465 50B9p(Si)
33583V0987 Tau INT 8.98 9.10 V
33585NSV 15965 BY: 9.11( 0.04 V K1V
33587V0895 Tau BY 7.62( 0.032V
33591NSV 15982 10.34 10.70 Hp G5
33593NSV 15993 CST: 4.69 V G7III
33594NSV 16013 5.90 V F0IV
33598V1146 Tau LB: 6.33 6.36 Hp
33602NSV 16085 BY: 8.50( 0.02 V K0IV/V
33607V0998 Tau BY 7.54( 0.03 V
33678NSV 16257 6.41 6.48 Hp M2III
33702V0362 Aur LC 7.29 7.73 V
33721GP Tau SRB 11.2 11.7 P 90. M7
33725NSV 16617 EB: 8.06 8.12 V F5II+Be
33728NSV 02560 6.2 7.2 V
33743NSV 16687 9.09 9.19 Hp
33759V1307 Ori INA 9.48( 0.35 V
33765NSV 16766 VAR: 8.64 V A0III
33862OV Gem SXARI 5.85( 0.10 V
33924V0339 Gem E: 8.94 9.31 Hp
33954V0344 Gem DSCTC 8.07 8.10 Hp
33999OS Gem DSCTC 9.53( 0.035B 0.0553 A7
34018NSV 03888 LB 9.4 9.9 P K0
34071NSV 17957 7.58 V
34151NSV 04551 4.99 5.04 V K1
34356S Leo M 9.0 14.5 V 2443591. 190.16 47M3e-M6e:
34374NSV 18714 VAR: 6.66( 0.08 V A2V
34429CZ Leo SRB 8.51 9.01 V 2440680. 115. M5
34606NSV 18969 VAR: 9.7 V
34662IY Vir LB: 9.43 9.59 Hp
35805RV Vir M 10.2 15.1 V 2440635. 265.87 41M5e
35355HW Vir EA/D 10.5 ( 0.90 V
35775YY Vir I: 10.7 11.6 P G5III:
36017NSV 06171 6.36 6.38 V AM
36274NSV 06250 L 11.1 11.6 P A
36312NSV 06259 LB 10.3 10.9 P K5
36743CL Vir LB 10.8 11.4 P M
36754NSV 06404 M 10. ( 0.4 P ME
36766NSV 06411 11.0 ( 0.2 P MA
36886NSV 19964 7.49 7.57 Hp M2III
37001DL Vir EA 7.0 7.5 V 2438796.525 1.31548 14G8III+A3
37342AK Vir EA/SD 10.0 ( 1.49 V 2442576.408 1.1935981 13
37491CX Vir EW 9.8 ( 0.65 V 2426092.450 0.746077 F5
37625MV Vir BY: 10.38 12.06 Hp
37704EW Vir SRB 9.16 9.31 V 2440710. M6III
38755NSV 06872 10.1 ( 0.3 P M2
38923WW Lib SRA 11.5 13.0 P 2428020. 81.5 C
39143NSV 06988 SR 11.7 12.5 P
39382GL Lib SR: 11.9 12.5 P M7
39434RS Lib M 7.0 13.0 V 2442154. 217.65 48M7e-M8.5e
39797NSV 07172 L: 12.0 12.6 P
39867RX Lib CWA 11.65 12.78 V 2444131.88 24.933 37F9eV
40019SS Lib EA/KE: 10.4 11.3 V 2441155.660 1.4379983 20A5
40426RZ Sco M 8.0 12.8 V 2444698. 156.60 45M3e-M4e
40477V1045 Sco LB: 8.08 8.19 Hp
40569NSV 07476 S 11.5 12.4 P
40652V1002 Sco INT 10.74 10.93 V
40720V0894 Sco LB 9.5 V Me
40753NSV 20563 10.41 V
40802NSV 20572 10.09( 0.08 V G0IV
40805S Sco M 9.5 15.5 V 2441463. 177.92 50M(3)e
40825NSV 20577 VAR: 5.0 5.23 K
40837NSV 20578 VAR: 10.84 V G5
40872NSV 20581 4.48 4.90 K
40877V1053 Sco LB: 8.03 8.16 Hp
40900NSV 20588 VAR: 4.5 4.85 H
41171KV Sco SRB 12.0 12.7 P 100. M6
41174V0944 Sco INS 10.2 11.4 P
41265NSV 20728 6.98 7.04 Hp K5III
41313TV Oph S: 11.3 12.2 P M2
41431NSV 20766 9.05 9.13 Hp F8V
41503V1010 Oph EB/KE 6.1 7.00 V 2438937.7690 0.66142613 A5V
41524GU Sco M 12.6 16.6 P 2424650. 162.5
41602CF Oph 11.8 13.3 P
41785NSV 20880 7.30 7.39 Hp M4III
41954R Oph M 7.0 13.8 V 2445234. 306.5 45M4e-M6e
41977NSV 20985 9.07( 0.1 V
42032V1541 Oph M 13.2 18.8 P 2436690. 362.9 M6-M9.5
42057V1625 Oph M 14.2 16.8 P 2435600. 354.0 M6-M9
42108V0517 Oph LB 12.6 20.3 B C(R0)
42165NSV 21383 6.34 6.39 Hp M0/1III
42284V0520 Oph SRA 11.0 12.6 P 2428345. 117. M5e
42314V0521 Oph SRB 10.6 12.0 P 320. S5,4(M4)
42585NSV 22873 9.53 9.67 Hp A4III
42624V0973 Oph ISB: 12.6 13.5 P
42648NSV 23028 VAR: 9.74 V O9V
42692V0846 Oph EA/SD: 10.0 10.7 P 2428361.305 3.126763 10A2
42723NSV 23374 8. 10.8 R
42746V2076 Oph PVTEL 9.78 10.08 V 0.71 O9.5Ia-B1Ia(p)
42794NSV 23589 VAR: 10.36 V B1IV
42920NSV 23937 11.4 ( 0.4 P
43026V0774 Sgr LB 12.5 13.9 P M5
43067NSV 24043 9.67 9.73 V M3
43153NSV 09929 4.98( 0.04 V *
43157V4376 Sgr ELL: 9.14 9.27 Hp
43159WX Sgr EA/SD 9.6 11.3 P 2445518.542 2.12927 14A1
43246NSV 24093 9.4 10.5 V
43381NSV 24272 10.16 10.29 V M2
43398AX Sgr SRD 9.2 10.0 P 350. G8Ia-M2Ia
43419NSV 24284 9.44 9.55 V M3
43482NSV 24317 9.67 9.80 V M2
43818V4029 Sgr SDOR 8.12 8.29 V B9Iapeq
43823V4030 Sgr ACYG: 8.30 8.41 V B8Iaea
43828NSV 24408 VAR: 9.63 V M3
43891AY Sgr DCEP 10.10 10.92 V 2440768.53 6.56959 31F6-G1
43924V0355 Sgr ISA: 9.0 10.6 P A7V
43954V1980 Sgr EA/GS 11.2 11.8 P 2425474. 40.506 10
44071NSV 24447 9.65 9.76 V
44080NSV 10877 12.0 12.6 P M5
44115SS Sgr SRB 10.9 11.3 P C3,4(R3/N)
44160V1017 Sgr ZAND: 6.2 14.94 B G5IIIep
44183NSV 24490 10.8 11.4 P
44258NSV 24513 7.12 7.17 Hp B1/2Iab
44570NSV 11258 11.5 12.1 P M5
44582NSV 11264 12.3 <16. P
44597YY Sgr EA/DM 10.02 10.73 V 2419467.0871 2.6284841 10B8+B8
44789V1216 Sgr UV 11.2 12.55 B M3.6Ve
44803NSV 24607 L: 9.6 10.2 P Fe
45115BU Sgr M 12. <16. P 2425108. 313. M3e
45140V4152 Sgr SR: 9.24 9.52 V
45363NSV 24680 VAR: 5.97 V B9.5Vp
45433FQ Sgr M 10.1 <16.0 P 2425740. 434. M8e
45663V4411 Sgr E: 8.50 8.76 Hp
45667RX Sgr M 9.0 14.4 V 2442171. 335.23 49M5e
45726T Sgr M 7.1 12.9 V 2444897. 394.66 47S4.5,8e-S5.5,8e
45808AL Sgr M 10.5 14.7 P 2432055. 78.26 45
45812NSV 24734 7.82 7.89 Hp B9V
46172V4372 Sgr ELL: 6.76 6.80 V
46227NSV 24793 8.74 9.28 T M0
46303V0440 Sgr RRAB 9.60 10.80 V 2441509.445 0.47747883 14A4-F8
46988NSV 24905 7.38 7.43 Hp B6III
47080NSV 24919 9.87 10.06 Hp R0
47084V0524 Sgr EA 11.0 12.4 P 2429236.077 4.11621717 12F8III
47463NSV 12743 12.2 ( 0.3 P MA
47584V1943 Sgr LB 9. 11. P M8
47880TU Cap SRB 9.20 11.29 V 90. M5
47994RT Cap SRB 8.9 11.7 P 393. C6,4(N3)
48017NSV 25076 VAR: 4.23 V G3Ib
48031RW Cap EA/SD: 9.8 11.0 P 2442664.532 3.392446 16A3+A4
48035NSV 25080 VAR: 3.57 V G8IIIb
48502BI Cap LB: 9.64 9.79 Hp
48697NSV 13173 EW: 10.6 11.4 P
48737AW Cap ACVO 9.72( 0.01 V
48990NSV 13272 11.8 12.2 P
49102DT Aqr LB 10.5 11.3 P M
49104NSV 13331 9.5 ( 0.3 P A5
49202NSV 13372 11. ( 0.3 P M2
49511RV Cap RRAB 10.22 11.57 V 2433883.262 0.44774401 A7-F4
49528NSV 13459 LB: 11. 11.7 P K7
49555NSV 25429 11.0 11.3 P
49596YY Cap LB 11.1 11.6 P M0
50183NSV 25570 5.70 5.76 Hp M0III
50268NSV 25596 E: 5.33( 0.8 U G5IIBa2
50459NSV 13782 I: 9.9 10.3 P A3
50467ZZ Cap SR 11. 12. P 133.
50512NSV 13794 L: 10.6 11.6 P K5
50940AA Cap SR 10.5 11.5 P 2430629. 72.9 41M5
50962BS Cap LB 7.72 7.82 Hp
51140NSV 13967 LB 10. 10.5 P K5
51409BM Aqr SRB 11.0 11.9 P 60. M4-M5
51470NSV 14045 11.0 ( 0.5 P MB
51487NSV 14051 L: 11.0 11.5 P G0
51742CW Aqr EB/KE 10.7 11.0 P 2426192.548 0.542909
51752SS Aqr M 8.6 13.2 V 2438316. 192.6 55M2e
51840BW Aqr EA/DM 10.2 10.9 P 2425501.955 6.7196904 03F7
51912GP Aqr R:+E: 10.7 11.7 P
51996NSV 25913 11.0 11.9 P
52652SU Aqr EB/KE 10.2 10.8 P 2435339.458 1.0446988 A5V
52660CE Aqr RR: 11.3 12.8 P 2425485.46 7.0
52714DH Psc LB: 8.69 8.80 Hp
52854AB Psc LB 9.7 10.4 V M6-M7
52890DK Psc LB: 8.38 8.51 Hp
52894EF Aqr E 10.6 11.4 P 2436461.284 G0
53082NSV 14437 L 10.5 11. P
53376SV Aqr LB 9.44 11.06 V MB
53434LT Aqr LB 7.96 8.13 Hp
53453NSV 14564 LB 10.5 11. P K5
53657NSV 14654 LB: 9.5 10. P KM
53769AD Psc LB: 11.8 12.8 P M6-M7
53822EL Aqr EW/KW 10.35 10.73 V 2439486.642 0.48141 F0
54025SS Vir SRA 6.0 9.6 V 2445361. 364.14 48C6,3e(Ne)
54711RY Psc RRAB 11.82 12.72 V 2442681.147 0.5297106 15F0-F6
54794DV Psc E/RS 10.59( 0.51 V
55133NSV 00129 L: 11.9 12.3 P
56008NSV 00233 E: 13.5 14.2 P
57106DS Psc EW 11.73 12.19 V
57572NSV 00403 S 12.4 13.0 P
57846CU Psc BY: 11.87 12.25 Hp
58555NSV 00498 1.86 2.05 K M6
60280AA Psc LB 10.9 11.2 V M6ep-M7
60646TT Psc SRB 10.9 13.0 P 2428939. 144.8 44M4
60786RY Ari LB 10.5 11.5 P M6.5
60850DF Psc BY: 11.84 12.07 Hp
60962SW Ari LB 11.4 11.9 P M3
61002UY Ari LB 10. 11. P M5
61078TT Ari UGZ 10.2 14.5 V pec(UG)
62376TW Ari LB 10.7 11.2 P M5
63485NSV 00930 LB 12.5 13.0 P M7
63804NSV 00980 E: 10.5 11.4 P K2
64754ST Ari SRB 9.0 10.6 V 2428434. 99.0 M4
64814U Ari M 7.2 15.2 V 2442835. 371.13 40M4e-M9.5e
65770NSV 15689 8.4 9.5 V
65773SZ Ari EA/DM 11.1 11.6 P 2426414.301 1.717543 13F0
66007NSV 15705 INT: 12.05 12.22 V K1
66588NSV 01212 EA 12.0 13.0 P G0
66966NSV 15742 VAR: 10.8 P
66981V0810 Tau BY 12.04( 0.075V
67024NSV 15744 BY: 11.41 11.45 V G8V
67026V0963 Tau BY 10.69 10.76 V
67045NSV 15748 11.60 V
67048NSV 15749 VAR: 11.29( 0.02 V G7
67137NSV 15760 11.23 V
67283WZ Tau LB 10.8 11.9 V M0
67294AH Tau EW/KW 11.25 11.92 V 2431062.5081 0.3326754 G1p
67324CU Tau EW/KW 11.5 11.92 V 2440969.2328 0.41222 G0
67432NSV 01343 S 12.4 13.2 P
67460NSV 15794 10.90 V
67523NSV 15802 VAR: 11.42 V
67526V0471 Tau EA/D/RS+X 9.40 9.71 V 2445612.38065 0.52118301 06K0Vea+DA
67548V1175 Tau BY 10.31( 0.07 V
67586NSV 15813 VAR: 10.4 10.6 P
67617BK Tau LB 11.9 12.7 P M7
67622NSV 15817 10.89 10.97 V
67635NSV 01387 11.6 11.92 V
67651NSV 15822 10.07 V
67663V0679 Tau UV 12.6 14.2 U K3V
67784NSV 15827 11.49 V
67821NSV 15832 11.09 V
67864NSV 15836 10.95 V
67895NSV 01406 S 11.6 12.2 P M4
68025NSV 15844 12.62 V
68620NSV 15875 INT: 10.37 10.45 V K1
68657V1194 Tau IT 11.65 11.80 V
68953NSV 15905 BY: 9.91 V
68985TX Tau SRA 10.5 12.3 V 2419384. 40.1 50M5
69185NSV 01496 LB: 11.9 12.6 P MA
69216V1136 Tau RS: 9.49 9.58 Hp
69223NSV 01502 12.0 12.9 P K8
69345NSV 01520 12.3 13.2 P MA
69400V1199 Tau IT 10.60 10.72 V
69413NSV 01533 11.33 V K
69552NSV 15941 UV: 9.1 V K0
69563NSV 15943 BY: 9.97 V K
69697NSV 01561 10.2 11.3 P K7
69830V1200 Tau IT 11.17 11.33 V
69843NSV 01587 12.8 13.3 P
69858V0990 Tau BY 9.99( 0.03 V
69880V1201 Tau IT 11.31( 0.16 V
69886V0991 Tau BY 10.30( 0.04 V
69914NSV 15986 RS: 9.01( 0.02 V K2V
69974DF Tau INST 9.2 15.0 P M0-3Ve(T)
69978V1072 Tau INT 10.24 10.37 V
70015W Tau SRB 8.2 13.0 V 264.6 53M4-M6.5
70083V0995 Tau BY 10.32( 0.04 V
70110GW Tau EB/KE 11.2 11.9 P 2416900.230 0.6413291 A3
70162V1202 Tau IT 10.79 10.92 V
70181NSV 16057 11.6 V
70193NSV 16060 BY: 11.00 V K5V
70248V0807 Tau IN 12.2 12.9 B ea
70313V1110 Tau RS 10.34( 0.06 V
70344V1078 Tau INT 10.92 11.02 V
70366V1025 Tau INSB 11.02 11.12 V
70370IU Tau SRA 12.1 13.8 P 2438480. 418.0 M7
70375V1115 Tau BY 11.65 11.82 V
70390NSV 01662 12.9 13.4 P
70489V1204 Tau IT 10.64 10.84 V
70628NSV 16146 VAR: 10.77 10.80 V B3V
70834NSV 01706 10.8 P K0
70982DR Tau INST(YY) 10.5 16.0 B (cont+e)-K5Ve(T)
71043NSV 16167 BY: 11.12 11.23 V
71338NSV 01751 11. ( 0.3 P G0
71529AQ Tau EA/SD: 12.0 12.9 P 2429651.774 1.215904 15A-F
71951NSV 16218 UV: 10.36 10.61 B
72165CG Aur EA/DM 12.1 12.7 P 2427148.90 1.804855 10A7
72504NSV 01829 12.5 14.0 P
72931ER Tau LB: 12.6 14.4 P C6,3(N)
73663NSV 01919 12.5 13.0 P
73810NSV 01935 E: 12.0 12.5 P
74347V0399 Aur SR 11.1 11.8 P
74841NSV 02025 10.0 11.2 P A2
74897DU Tau LB 12.2 13.9 P M3:
74917NSV 02044 10.0 11.0 P F5
74986NSV 02051 11.0 12.3 P G
75016NSV 02061 10.3 12.3 P
75042NSV 02062 11.5 13.7 P G
75077NSV 02068 10.0 11.9 P K0
75099NSV 02076 11.9 12.9 P F5
75101NSV 02074 12.1 13.3 P A0
75188NSV 02093 11.0 11.8 P A3
75201NSV 02095 11.5 12.3 P F
75265NSV 02105 11.9 12.9 P
76208GP Tau SRB 11.2 11.7 P 90. M7
76219BV Tau EB/KE: 11.7 12.4 P 2446052.63 0.93044 B9:
76295NSV 02503 L 10.3 10.9 P A3
76380RR Tau INSA 10.2 14.30 V B8e-A5eII-III
76929EE Tau LB 12.8 14.2 P M4
77684NSV 02625 LB 11.5 12. P
78112NSV 02639 12.1 13.5 P
78237NSV 02642 LB: 12.7 13.1 P
78585NSV 02656 11.4 12.5 P
78684NSV 02659 9.7 10.3 P A0
78735NSV 02663 10.6 11.5 P
78908CR Tau EA 12.5 13.0 P 2426004.35 0.681346 30
79068NSV 02679 12.7 13.4 P
79219NSV 02684 LB: 13.0 13.6 P C
79245NSV 02691 10.7 11.3 P K0
79422NSV 02699 8.4 10.4 P B8
79439QW Ori LB 13.9 14.8 P M
79668NSV 02719 11.2 12.1 P A2
79841NSV 02729 11.3 12.0 P A7
79886NSV 02731 L 11.3 11.7 P
79940UW Ori EB/KE 11.1 11.6 P 2419822.869 1.0080525 B
80108WY Tau EW/KE 11.14 11.73 V 2437402.2580 0.6927584 B9
80189EN Tau EA/SD: 11.4 12.1 P 2426003.435 1.239029 08G0-G2
80703NSV 02743 11.5 12.1 P OB
80754CT Tau EW/KE 10.34 11.12 V 2445404.359 0.6668303 B2n
80856NSV 02752 12.0 12.8 P K0
80896V0337 Ori LB 11.2 11.9 P M5
80909NSV 02757 10.6 12.5 P A2
80934NSV 16746 VAR: 10.28 10.63 Hp
80960NSV 02758 12.1 14.1 P
80990NSV 02759 10.7 11.5 P G2
81039NSV 02761 10.3 11.3 P F8
81085BO Aur SRB 11.6 12.6 P 1000. M6
81117NSV 16750 10.6 11.7 P G8IV
81175NSV 02768 12.6 13.5 P
81197NSV 02773 10.7 11.6 P F8
81453NSV 02780 11.8 12.7 P G2
81537BF Gem SRA 12.6 13.4 P 2427395. 169. M5III
81604NU Gem LB: 12.5 <14. P C4,4(R)
81701NSV 02791 12.4 13.2 P K0
81705RZ Gem DCEP 9.49 10.46 V 2442714.970 5.529286 22F5-F9
81722NSV 02793 12.4 13.1 P
81739BR Aur LB 13.5 14.7 P C
81849NSV 02798 10.6 12.7 P F8
81856NSV 02799 11.0 11.8 P B8
81955NSV 02805 11.0 11.8 P OB
82013NSV 02808 11.6 12.1 P A7
82047NSV 16764 11.8 12.1 V B8
82142LO Gem E 11.5 12.0 P 2438397.27
82388LP Gem EA/SD 12.5 15.0 P 2427046.66 6.63126 10
82485AS Aur DCEP 11.8 13.0 P 2415085.75 3.175023 30F6-F9
82605BI Gem LB 12.4 13.7 P M6
82986CP Ori EA 11.1 12.2 P 2436130.441 5.32053 12G0
83071NSV 02831 IS: 10.9 11.4 P K2
83228NSV 02834 IN: 12.74( 0.2 V BE
83471NSV 16781 9.92 10.04 V M2
83888NSV 02848 LB 11.90 13. B M3
83984NSV 02852 S 12. 12.5 P A0
84274V0392 Ori EA/KE: 10.9 11.5 P 2425506.620 0.659284 15A5
84301NSV 02865 EW: 11. ( 0.5 P F5
84320GI Aur EB/D: 11.6 11.8 P 2426297.507 1.207857 F0
84444WW Gem EB/KE 9.9 10.5 P 2425984.257 1.237811 B6
84480HR Gem EA/SD 11.4 12.5 P 2430319.688 1.068963 15
84658NSV 02868 GCAS: 10.18 10.32 V BE
84731GI Ori SRA 10.8 12.9 P 2436602. 311. 40M7
84892SU Gem RVB 9.8 14.1 V 2440683.3 50.00 F5-M3
85292NSV 02884 LB 12.7 13.0 P
87368ZZ Gem M 12.4 16.0 P 2433999. 317.0 49C5,3e(Ne)
87611BO Gem EA/SD 11.3 15.1 P 2437027.269 4.06860 11A2
87839VV Gem M 12.0 <16.2 P 2435520. 252.9 35
87873AH Aur EW/KW 10.2 10.70 V 2436495.571 0.4942624 F8
87911AB Gem LB 13.8 16.0 P C5,4(N3)
87964GS Gem SR 11.3 12.4 P 2433630. 148. M7
87999V0518 Aur SR: 10.5 11.5 V
88589AQ Gem LB 12.1 13.1 P M6.5-M8
88834NW Gem LB 10.6 11.2 P
88860NSV 16876 10.98 11.19 Hp F5V
89051NX Gem LB 11.6 12.3 P
89160CL Gem SRA 11.9 13.3 P 2428202. 258. 40M6
89318AY Gem EA/SD: 10.8 11.9 P 2436631.326 3.0536498 09A0
89403AC Gem EB/DM: 11.0 11.8 P 2438440.354 1.66182414 A0
89707NSV 16909 9.66 9.83 V M2
90462AX Gem LB 11.6 13.8 P M5
90527EQ Gem LB 11.4 12.1 P M0
90604IK Gem SRB 11.2 13.0 P 150. M4
90957NY Gem SRB 12.5 <15.5 P 200. C4-5,4(N)
91292CY Gem LB 12.6 14.0 P C3:,3(N)
91507DI Gem SRB 10.8 12.0 P 88. M5
91896AD Gem DCEP 9.45 10.23 V 2441694.911 3.787980 28F5-G2:
92056DE Gem LB 10.2 12.7 P M6III:
92524IQ Gem LB 12.5 13.5 P
92866RT Gem M 11. <16. P 2435130. 350.4 C:
93221FF Gem SR 12.2 15.4 P 2428017. 393. C7,3e(N)
93474FH Gem LB 12.5 13.1 P M7
93958AF Gem EA/SD 10.54 11.83 V 2427162.3095 1.24350348 20A0
94952NSV 03261 9.5 <12. V
95832AL Gem EA/D: 9.80 10.39 V 2426324.4467 1.3913385 14F5V
96035OY Gem BE 11.09 11.29 V
97034GG Gem LB 11.9 13.3 P M4
98123GO Gem SRB 11.8 12.7 P 165. M4
99758WZ Gem M 9.0 15.0 V 2438048. 330.8 50M3e
99910NSV 03505 S 12.0 13.4 P G8
101547RU Gem EA/DS 12.1 13.2 P 2434077.15 8.67080 13
102178DL Gem SRA 11.2 13.0 B 2441416. 104.3
102689YZ Gem L: 10.8 11.6 P A6
103063TX Gem EA/SD: 10.0 11.3 P 2419848.412 2.800014 11A2V+A7V
104039V0360 Gem SR: 11.0 12.1 V
104770NSV 03728 E: 11. 11.5 P F0
105519GW Gem EB/SD 10.48 11.45 V 2425645.5798 0.659444013 A5
105641V0362 Gem SR: 10.4 11.2 V
105704SZ Gem RRAB 10.98 12.25 V 2427194.027 0.5011365 12A0
106901VX Cnc SRB 11.1 11.7 P 36.4 M1
107494NSV 03902 10.0 10.7 P
107553NSV 03906 10.6 12.0 P GK
107625WZ Cnc SRB 10.5 11.5 P 120. M2
107884RR Cnc M 9.8 15. P 2441400. 298.26 M3e
108280NSV 03953 LB: 10.5 11.5 P M
109212NSV 04044 E: 11.1 11.6 P F
109801XZ Cnc EB/DM: 9.8 10.2 P 2425647.390 1.113753 A5
109824FF Cnc EA 10.82 11.40 V
109954NSV 04110 10.8 11.7 P
110040CU Cnc UV 10.9 13.9 U M5Ve
110136FR Cnc BY: 10.28 10.47 Hp
110165TT Cnc RRAB 10.72 11.78 V 2439944.367 0.5634494 18A9-F4
110401NSV 04140 E 11.4 12.0 P
110605NSV 17933 VAR: 11.35 V G
110668NSV 17938 VAR: 9.80 V F4V
110715DK Cnc SRB 10.4 11.7 V 100. M3
110799NSV 17943 VAR: 11.1 P G1V
110904NSV 04173 10.3 11.0 P G2
110953NSV 04180 11.9 12.4 P
110999EF Cnc EW 11.7 12.4 P
111034NSV 04191 12.2 13.0 P
111158NSV 04204 SR: 11.4 12.2 P F
111161NSV 17961 VAR: 9.90 V
111369NSV 04222 S 11.2 11.8 P F
111487NSV 04233 11.0 11.5 P
111700FV Cnc UG: 10.44 10.62 Hp
111807NSV 04261 11.0 11.5 P
111944GX Cnc RS 11.72( 0.08 V
111984NSV 18048 10.88 10.95 V
111998ES Cnc EA 11.16 11.28 V
112005NSV 18062 11.55 V
112025EX Cnc DSCTC 10.95( 0.05 V
112080NSV 18067 VAR: 10.51 V
112381NSV 04306 12.2 13.1 P
112419NSV 04310 11.0 11.5 P
113354SW Cnc EA/SD: 11.6 12.5 P 2430495.651 1.799211 10F8
113409NSV 04396 E 11.8 13.3 P M4
114748VZ Leo EA/SD 11.8 12.9 B 2431164.316 1.089906 22A5
115172AB Leo SRD 10.7 13.2 P 2434855. 130.2 F6e-G6ep
115222WZ Leo EA/D 11.3 <12.0 P 2431162.50 1.405570 12A1
116046UU Leo EA/SD 11.4 12.7 P 2445397.456 1.6797409 10A2
116255NSV 18284 VAR: 11.2 <11.7 V
116401AG Leo EA/D 10.7 11.2 P 2426651.635 3.392498 10F5
116744XX Leo EB 11.1 11.7 B 2431169.418 0.97094 A8
116767NSV 04692 10.3 10.8 P
117041RY Leo SRB 9.0 11.8 V 155. 47M2e
118036ER Leo DSCTC: 9.88 9.94 Hp
118199NSV 18398 RS: 10.54 V G6V
118996GI Leo SR 10.5 12.2 P
119725W Leo M 8.9 14.8 V 2443627. 391.75 35M5.5e-M7e
120785TT Leo LB 10.5 11.7 V M7
121113AN Leo RRAB 11.8 12.9 P 2419858.407 0.5720244 18
121556SS Leo RRAB 10.38 11.56 V 2441781.409 0.6263441 12A7-F6
122498NSV 19028 11.14 11.39 Hp
123318IK Vir EA 11.51 11.79 V
123600NSV 19363 11.71 12.04 Hp M
124338IR Vir EW 12.1 ( 0.70 V
125083AT Vir RRAB 10.63 11.82 V 2439678.262 0.5257931 12A7
125304NSV 06053 8.0 11.0 V
125802HH Vir SR 12.8 13.7 P
125987VY Vir M 10.5 14.7 P 2444717. 280.04 M3ep
127763AC Vir LB: 11.7 12.9 P M
127914VV Vir EB/SD: 11.9 13.2 P 2431221.218 0.44613577 A-F
131116RT Lib M 8.2 14.7 V 2439193. 251.16 45M2.5pe-M8.2e
131298NSV 06958 L 12.1 12.7 P
131598NSV 06989 L 11.4 12.0 P
132390NSV 07068 SR: 12.0 12.6 P M
132795BT Lib RV 11.5 13.1 P 75.34
132842VZ Lib EW/KW 10.13 10.63 V 2444788.59010 0.35826334 F5
133115CG Lib RRC 11.20 11.80 V 2441153.324 0.306850 32A4-G0
133377HQ Lib ELL: 10.6 11. V
134017V1039 Sco SRD: 11.01 11.44 Hp
134661NSV 07337 E 11.4 13.5 P
134690RR Lib M 7.8 15.0 V 2438784. 277.01 47M4e-M8e
135270V1156 Sco BY 11.16( 0.17 V
135375Z Sco M 8.7 13.4 V 2441750. 343.03 49M5.5e:-M7e
135555V1047 Sco I: 11.17 11.53 Hp
136091R Sco M 9.8 15.5 V 2444678. 224.61 46M(3)e
136159NSV 07613 IN 12.0 12.4 P GE
136214NSV 20584 VAR: 11.4 V
136416V0896 Sco INS 12.0 13.7 P
136519V2505 Oph BY 11.23( 0.13 V
136567NSV 20668 VAR: 10.82 10.9 V
136587NSV 07799 11.7 12.1 P EA
136698V0878 Sco INS: 13.3 14.0 P ea
136721XX Sco M: 13.0 <16.0 P 2440795. M4e
136734NSV 07835 12.2 13.0 P EA
137734V1067 Sco E: 10.37 10.77 Hp
138271CY Oph EA/DS: 10.8 11.7 P 2421039. 24.5
138419UU Oph EA/SD 10.0 12.5 P 2420750.489 4.3968025 12A0
138805V2398 Oph IT 11.32 12.82 U
138885ET Oph E:/SD: 12.2 13.4 P
139113FP Oph M 13.5 <16.5 P 2420340. 251.
139296NSV 08146 12.5 <13.6 P
139326GI Oph S: 12.5 13.6 P M4
140230IX Oph INB 11.8 12.7 P Fpe
140275KK Oph INA 10.99 12.7 B B-Ae
140468V1559 Oph SRB 12.9 14.1 P
140720NSV 08340 11.7 12.7 V M5
141558V0441 Oph EA/SD 11.6 15.5 P 2435663.821 3.058545 15A0
141887V2309 Oph M 9.2 18. R
142351NSV 22122 VAR: 11.3 11.7 V
142681V0535 Oph EA/SD 11.3 13.6 P 2427959.505 6.055259 08A3
142924NSV 22667 15.5 <18. R
143053NSV 22807 11.02 V OB+ r
143250V0974 Oph DSCT 11.6 12.0 P 2428671.437 0.1910568 30
144778V0758 Sgr LB 13.2 14.8 P M2
144802V0760 Sgr RVA 12.0 13.6 P 2427987.40 45.28 G5
145167KW Sgr SRC 11.0 13.2 P 670. M0I-M4Ia
145396NSV 09797 6.70 7.20 I M6
145400V0768 Sgr EA/KE: 12.5 13.2 P 2424681.735 1.155664 21
145957V0776 Sgr LB 10.6 11.1 P M0-M1
146152V0781 Sgr LB 12.5 14.0 P C(N0)
146904NSV 24056 VAR: 11.49 V OB+ (le),h
147247V0786 Sgr EA 11.4 13.0 P 2428691.8 155.90 04
147630V2479 Sgr M 15.4 18.6 P 2434245. 207.
147635NSV 24069 VAR: 11.4 V OB+
147869WY Sgr EA/SD 10.2 11.1 P 2428752.220 4.670431 18B9
147902V1734 Sgr SR 13.6 14.5 P 2428660. 140. C(N)
148188NSV 24077 10.24 V B0IVe
148329V3791 Sgr INS 12.9 15.1 I
148358V4378 Sgr LB 9.94 10.47 Hp
148441NSV 24086 10.23( 0.50 V A0V
148964NSV 24191 VAR: 13.2 ( 0.3 I M6.5III
149022NSV 24208 7.0 7.9 U B1.5V
149168NSV 24236 12.0 12.6 B
149314NSV 24256 11.1 11.6 V
149575V4204 Sgr INA 11.06 11.35 V
149749NSV 24264 VAR: 10.16 V
149815NSV 10194 12.7 V
150364VX Sgr SRC 6.52 14.0 V 2436493. 732. M4eIa-M10eIa
150651NSV 24279 10.27 10.39 V B1V
150827NSV 24286 VAR: 12.4 12.6 P
151310V1280 Sgr M 12.0 <16.1 P 2437140. 523. C6-7,3(N)
151825NSV 10336 9.61 9.94 V BE
151899NSV 24320 11.35 11.45 V B8/9
151936VY Sgr DCEP 10.86 11.98 V 2436235.469 13.5572 34F6-G2
152456NSV 10368 11.9 12.4 P M5
153232VZ Sgr RCB 10.8 15.0 V C
154325V2513 Sgr SRA 11.1 12.1 P 2436050. 57.3 M2
154476NSV 10507 EA: 12.2 13.0 P
155071NSV 10624 E: 12.4 13.0 P M6
156272GU Sgr RCB 11.33 15.0 B C(R0)
156464V4394 Sgr EB: 10.52 11.06 Hp
156706NSV 10781 12.8 13.9 P M2
156739NSV 10778 12.8 14.8 P
156858V2346 Sgr SRB 12.1 13.0 P M5-M6
157317V3832 Sgr LB: 13.4 14.6 P SC
158122V4066 Sgr EA 11.0 11.8 P 2444025.73 2.145508 15M5
158180V4727 Sgr E 10.6 <13.8 V
158954V3859 Sgr RR: 11.8 12.6 P
159426V0915 Sgr M 11.0 <17. P 2433860. 281.8
159678NSV 11231 11.9 13.2 P M2
160255V3952 Sgr M: 12.2 <15.5 P 2416683. M9
162428V1042 Sgr M 12.1 16.2 P 2427068. 293.5 Me
162849V0733 Sgr M 11.2 14.4 P 2430262. 100.9 50
163004NSV 11640 9.1 11.5 V
163574NSV 11690 10. ( 0.4 P
164312AG Sgr M 10.0 <14.0 P 2435015. 359.25 M5e-M7e
165477V1108 Sgr EA/DS 11.6 12.8 P 2426568.24 46.5816 01
166545TY Sgr M 9.1 15.2 V 2440056. 325.41 44M3e
166546AL Sgr M 10.5 14.7 P 2432055. 78.26 45
166693NSV 11880 E: 9.4 10.1 V
167090V2139 Sgr LB 10.4 11.4 P M5
168079NSV 12018 SR 13.1 14.3 P
171118NSV 12403 LB 12. 13. P
173274NSV 12918 S: 11.5 12.0 P
173297TW Cap CWA 9.95 11.28 V 2444073.10 28.6101 20A5Ib-F4Ib
173335AF Cap EA 10.1 10.8 P 2438252.290 6.03145 10
174244TY Cap EA/SD 10.5 11.8 P 2444793.452 1.4234498 19A5
174473NSV 25154 5.16 5.46 K
175417NSV 13170 RR: 11.7 12.4 P
175816TX Cap M 10.9 <14.5 P 2434961. 129.35 M4e
175944NSV 13228 L 9.8 10.7 V
177145AZ Cap BY+UV 10.40 10.50 V
177962DI Aqr LB 12.1 12.9 P
178690AD Aqr LB 11.4 12.7 P M2
178852YZ Cap RRC 11.02 11.60 V 2443729.741 0.2734563 40A5-A7
179648BB Cap BY 11.96 11.99 V
180465AH Cap SR 11. 12.5 P Me
181476TZ Aqr RRAB 11.57 12.43 V 2437548.900 0.5711943 18A6-F6
181560U Aqr RCB 10.5 <14.4 P pec
182022YY Aqr SR: 11.8 12.9 P Me
182398ZZ Aqr 12.3 13.4 P
182540NSV 25885 11.8 12.4 P
183022NSV 14201 11.2 12.4 P A4
183494NSV 25948 VAR: 11.32 11.34 V B3III/IV
184025IL Aqr BY 10.15 10.19 V
185431BP Psc IT 9.04 9.84 J
185925NSV 26104 11.04 11.24 V M4
186136BR Aqr RRAB 10.77 11.92 V 2437636.219 0.4818785 10A8-F6
186169EK Aqr EW/KE: 10.80 11.33 V 2439726.56 0.61299
186279NSV 14667 11.65 11.72 V K2
186828NSV 14745 S 11.2 11.8 P A0